Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquim Amaral . Imajen TATOLI/Osória Marques.

DILI, 25 janeiru 2021 (TATOLI)–Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquim Amaral husu ba benefisiáriu balun ne’ebé seidauk simu Cesta Bázika atu labele hakfodak tanba sei hetan oportunidade tuirmai.

“Ha’u hanoin ida-ne’e kazu pur kazu ne’ebé ke trata. Atu hateten de’it katak ema-nia naran ne’ebé mak iha lista sei la hamenus. Kazu balun akontese tanba iha lista ne’ebé loja sira ka kompañia sira kaer la hanesan ho lista ne’ebé iha viza família,” Joaquim Amaral ba jornalista sira iha salaun João Paulo II, Comoro, Dili, segunda ne’e.

Diferensa ida-ne’e, tuir nia, konserteza iha kompañia balun tenke  foti medida bele fó sé sira stoke iha.

“Kompañia sira tula Cesta Bázika bá ne’e tuir númeru ka kuantidade lista ne’ebé mak sira iha. Konserteza sira sei bele halo kalendáriu nune’e benefisiáriu Cesta Bázika  sira bele simu fali iha tempu seluk,” governante ne’e promete.

“Dala ida tan, ha’u atu dehan katak programa ne’e medida universál, tan ne’e ema hotu-hotu iha direitu simu,” Joaquim esklarese.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here