Diamantinho Fernandes. Imajen Tatoli/Natalino Costa

LAUTÉM, 19 janeiru 2021 (TATOLI)–Diamantinho Fernandes, nu’udar joven ida ho inisiativa kria grupu harii kooperativa produsaun.

Grupu kooperativa ne’ebé Diamantinho Fernandes harii mak naran Legumau. Objetivu husi kria kooperativa ne’e, atu ajuda joven sira bele iha kriatividade hamosu rasik osan liuhusi kooperativa produsaun.

“Ha’u-nia inisiativa ida-ne’é mak dudu ha’u ho maluk sira kria kooperativa, oinsá tulun joven sira iha-ne’e (Aldeia Nakroman, Suku Fuiluro) bele hetan osan rasik,” Responsável Grupu Kooperativa Legumau, Diamantinho Fernandes, ba Agência Tatoli hafoin akompaña vizita Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, iha Fuiluro, Postu Administrativu Lospalos, Munisípiu Lautém, tersa ne’e.

Nia haktuir, joven sira iha fatin ne’e (Aldeia Nakroman), ramata tiha eskola barak mak halimar de’it, maibé ho atividade sira hanesan ne’e bele fanu joven sira kria buat balun ba sira nia an.

Tuir nia, kooperativa ne’ebé mak nia kria ne’e,  garantidu sei ajuda komunidade iha Aldeia Nakroman hadi’a sira-nia ekonomia família.

“Kooperativa ida-ne’e rasik, harii ho kooperasaun joven sira no inan-aman sira-nia tulun daudaun ne’e iha hela prosesu.  Tanba ne’e,  ho vizita Sekretáriu Estadu Kooperativa mai iha ami-nia leet, ajuda netik fundu ruma nune’e bá-oin ami bele realiza ami-nia grupu kooperativa ne’e,” joven ne’e tenik.

Diamantinho haktuir, kooperativa ne’e nia harii iha tinan 2019 ho ema na’in-30 no hein katak bá-oin membru sei barak liu.

Nia esplika, kooperativa  ne’ebé nia kria ne’e ba iha área produsaun nian hanesan hakiak animál.

Iha fatin hanesan, Sekretáriu Estadu Kooperativa (SeKoop), Elizário Ferreira  hateten nia parte louva no apresia tebes ho inisiativa joven sira ne’ebé hakarak harii kooperativa.

Maski nune’e, ezekutivu ne’e hateten kria kooperativa la fásil, kuandu laiha espíritu kooperasaun, tanba kooperativa ne’e rasik mai hosi espíritu ida kooperasaun.

“Ha’u apresia no louva ita-boot nia inisiativa hodi kria kooperativa, maibé kooperativa ida atu hamriik ne’e la fásil bainhira ita la koopera malu. En-prinsípiu, kooperativa mai husi kooperasaun ne’ebé maka ita iha,” Elizário esplika.

Goveranante ne’e rekoñese katak grupu kooperativa Legumau  ne’ebé lideradu husi Diamantinho Fernandes rasik sira-nia proposta SEKOOP simu ona.

“Ita-boot sira-nia proposta ha’u simu ona no ohin ha’u rona katak kooperativa ne’e hakarak halo atividade iha área hakiak animál. Tanba ne’e,  SEKOOP prontu apoiu fó formasaun no edukasaun oinsá hakiak animál ho meiu kooperativa  ne’ebé di’ak,” nia haklaken.

Governante ne’e garante katak iha tempu badak  nia laran  ekipa SEKOOP sei tún hodi fó  formasaun ba grupu kooperativa sira ne’ebé hakarak harii kooperativa.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here