Ministru Petróleu no Minerál, Víctor da Conceição Soares. Imajen TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 13 janeiru 2021 (TATOLI)–Ministru Petróleu no Minerál, Víctor da Conceição Soares, informa dadaun ne’e ekipa Ministériu Petróleu no Minerál (MPM), akompaña hela empreza Timor Resources nia ekipa tékniku sira halo mobilizasaun no instalasaun ba mákina hala’o fura mina-matan lima iha Kosta Súl.

“Iha novembru tinan kotuk, ami halo vizita dahuluk hodi haree fatin perfurasaun, ko’alia ho komunidade afetadu sira no komunidade sira simu di’ak hotu no ami ba haree lokál no kofirmadu hotu ona, ne’ebé daudaun akompaña mobilizasaun no instalasaun,” Ministru Víctor hateten iha ninia knaar fatin, Bebora, foin lalais ne’e.

Notísia Relevante: Jullu 2021, Timor Resources fura mina-matan lima iha Kosta Súl

Nune’e, Governante ne’e husu atu empreza tenke lori tékniku tanba sira mka atu halo instalasaun no mobilizasaun mákina hodi prepara ba perfurasaun, maski iha situasaun COVID-19.

“Ami akompaña desde dezembru tékniku sira mai duni halo instalasaun mákina sira ne’e atu halo perfurasaun no kontinua apoia atu lori tan tékniku sira mai tan,” Governante ne’e tenik.

Enternatu, Tuir kalendáriu iha fulan-jullu 2021, kompañia Timor Resources Pty.Ltd husi Austrália ho parseiru Timor Gás no Petróleu (GAP) halo perfurasaun mina-matan lima iha Kosta Súl iha área Suai no Same.

Ekipa tékniku no jestór na’in-10 mai hosi Indonézia ona atu haree mákina perfurasaun ne’ebé besik tinan ida ona iha Suai hodi halo preparasaun.

Bloku lima ne’e hahú iha tinan-2017, halo peskiza jeolójiku no estudu sira seluk no iha fulan-outubru 2018 hala’o ona teste sízmiku sira iha bloku A.

Empreza uza ona sistema vibroseis, ne’ebé hanesan alternativu ida kontroladu hosi teste sízmiku sira.

Enkuantu bloku C hala’o ona tesre sira iha outubru, iha zona Betano (entre Alas ho Hatudu) no teste vibroseis sira.

Planu atuál haree ba perfurasaun tolu to’o lima iha bloku A no ida0idak hosi perfurasaun tolu iha “shallow-field” to’o metro 2.000 no sei kustu millaun $35.

Entretantu, bloku B haruka on aba Timor GAP Onshore Block, ne’ebé hanesan subsidiáriu ida hosi empreza públiku petrolíferu Timor GAP.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here