Adjuntu Komisariu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 04 janeiru 2021 (TATOLI)- Operasaun Ekipa Fiskalizasaun Konjunta (EFK) ba patrimóniu Estadu iha loron feriadu Natal 2020 no tinan foun 2021, prende karreta Estadu rua (2) no motór Estadu 24.

Notísia Relevante : Labele utiliza patrimóniu Estadu iha Natál no Tinan Foun

EFK ne’ebé kompostu hosi Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC), Komisaun Funsaun Publika (CFP), Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Diresaun Nasionál Transporte no Terrestre (DNTT) ho Diresaun Nasionál Patrimóniu Estadu (DNPE) halo apreensaun ba karreta no motór hirak ne’e tanba utiliza patrimóniu Estadu nian ba interese privadu.

Adjuntu Komisáriu CAC ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis Oliveira Sampaio, hateten, veíkulu Estadu hirak ne’e prende liuhosi hosi servisu  Polísia Unidade Tránzitu nian iha Munisípiu Dili, Suai, Ermera, Ainaro no sira seluk.

Luis Oliveira Sampaio ba Agência Tatoli, segunda ne’e, informa, daudaun ekipa tránzitu iha nasionál no munisípiu sei  rekolla informasaun sira hodi aprezenta ba komandu PNTL hafoin sei enkamiña informasaun relatóriu ba CAC nune’e sei loke prosesu sira tuir lei.

Notísia Relevante : Utilizadór viatura Estadu tenke destaka karreta Estadu iha servisu fatin

Nia dehan, servisu ekipa nian la’o efetivu tebes tanba rezulta hodi minimiza sirkulasaun veíkulu Estadu sira ne’ebé la nesesáriu utiliza iha loron feriadu.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

1 KOMENTÁRIU

  1. Tuir Lolos, Feriadu ne’e kareta estadu hotu2 para iha Edifisiu ou kartoriu deit. se lae mak kalan inresposabilidade sira sei utiliza. tamba feriadu Natal no Tinan foun kareta estadu balun halai KALAN ne’e. tamba sira hatene cek point iha loron deit antaun sira uza maneira LAO KALAN tamba la CEK. mak diak liu kareta estadu para iha KARTORIU. neneik-neneik no bebeik bebeik sira sei toman, obrigadu wain ba servisu hamutuk boa susesu ba ekipa hotu. obrigadu wain, abraco forte.

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here