Diretora Jeral Prestasaun Saude Ministeriu Saude, Odete Viegas da Silva. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 28 dezembru 2020 (TATOLI)—Koordenadora COVID-19, Ministériu Saúde, Odete da Silva Viegas, hateten nia parte fó sai dadus kredivel kona-ba COVID-19 no laiha manipulasaun dadus ba públiku.

“Husu ba komunidade no entidade hotu tau nafatin fiar  nafatin ba ami hodi hala’o servisu ida ne’e no sidadaun sira mós tenke kontribui no ko’opera diak ba ami atu nune’e  bele hakotu lalais   moras COVID-19 iha ita-nia rain no liliu antisipa labele mosu  propagasaun iha komunidade ka transmisaun lokál,” Nia dehan ba jornalista sira iha Palasiu das Sinzas Caicoli, segunda (28/12).

Notísia Relevante :COVID-19 iha TL aumenta ba ema na’in 13

Governu liuhosi Ministériu Saúde, husu atu públiku labele pániku hodi mantein kalma relasiona ho númeru kazu COVID-19 ne’ebé daudaun ne’e aumenta ona ba ema na’in tolu.

“Husu nafatin akompaña atualizasaun dadus no informasaun sira kona-ba COVID-19 husi medida sira bainhira   ita proteze an, proteze  mós ema sira  ne’ebé  ita  hadomi no husu ba komunidade atu hakmatek iha uma labele sai bainhira laiha nesesidade urjente.

Mantein nafatin distansia sosiál no fiziku, uza máskara, fase liman ho sabaun no evita halibur ema barak hodi prevene transmisaun lokál.

Notísia Relevante :MS deteta tan Timoroan na’in hitu hetan COVID-19 pozitivu

Jornalista :Felicidade Ximenes

Editór:Agapito dos Santos

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here