Logotipu Tane Konsumidór. Imajen/Espesiál

DILI, 17 dezembru 2020 (TATOLI)–Prezidente Asosiasaun TANE Konsumidór, António Ramos da Silva ‘Naikoli’, informa iha fulan-setembru no outobru nia laran asosiasaun ne’e konsege rejista kazu 20 to’o 30 violasaun direitu konsumidór husi informasaun hamutuk 500.

“Keixa barak liu iha setembru no outubru  tuir dadus husi sentru apoiu konsumidór, ami-nia jurista no administrasaun sira atende kazu, liuliu liga ba servisu públiku ho totál pur volta 20 to’o 30 ba violsaun direitu konsumidór nian,” Prezidente Asosiasaun informa ba Agência TATOLI iha ninia knaar fatin, Villa Verde, kinta ne’e.

Husi númeru kazu ne’e, asosiasaun protesaun konsumidór ne’e konsege rezolve ho susesu no halo mediasaun ba kazu balun.

“Henesan Western Union (empreza servisu finanseiru no komunikasaun) ne’ebé ninia atendimentu ba klienta ladún di’ak, keixa husi estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) kona-ba atendimentu Banku Nasionál Komérsiu Timor-Leste  (BNCTL, sigla portugés) bainhira selu propina, inklui kazu husi komunidade ne’ebé la satisfaz ho televizaun ETO tanba ninia transmisaun ladi’ak no programa futeból la fó sai no kada fim de semana ahi mate,” nia haktuir.

Biban ne’e Prezidente TANE Konsimidór, nafatin enkoraja konsumidór sira atu hato’o keixa bainhira iha preokupasaun kona-ba servisu ruma.

“TANE halo mediasaun de’it ba kazu rua iha fulan kotuk ba,  kona-ba mina maibé ida-ne’e dadus ne’ebé konsumodór sira fornese ladún forte,” nia akresenta.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here