Koordenadora grupu The Blue Action, Marilia Oliveira da Costa. Imajen TATOLI/Nelson de Sousa

DILI, 12 dezembru 2020 (TATOLI)Grupu The Blue Action iha loron sábadu ne’e realiza eventu hanaran espasu nakloke ba públiku, ho aprezentasaun solusaun ba prevensaun COVID-19 iha sosiedade.

Atividade ne’e realiza ho tema ‘feminista resiliénsia ne’ebé hasoru pandemia COVID-19’.

Koordenadora grupu The Blue Action, Marilia Oliveira da Costa, informa atividade ne’e hetan partisipasaun hosi ema na’in 30-resin, hosi grupu komunidade LGBT, juventude feto, estudante universitáriu, inklui ema ho defisiénsia.

“Objetivu hosi eventu ne’e atu fahe koñesimentu ba partisipante kona-ba dijitál literasia no espasu nakloke ba públiku liga ba dezafíu sira durante COVID-19,” Koordenadora ne’e tenik iha Yayasan Hak, Faról.

Ekipa ne’ebé realiza eventu ne’e aprezenta drama kona-ba problema ne’ebé hasoru iha uma laran durante COVID-19 hanesan violénsia doméstika, diskriminasaun ka estigma, no feminista sira hatudu reziliénsia ba sira-nia an rasik hodi hasoru problema sira.

Bazeia ba monotorizasaun, grupu asaun ne’e nota katak ema ho defisiénsia no LGBT hasoru dezafíu iha sosiedade bainhira halo movimentu.

“Ho COVID-19, laiha espasu ba sira atu movimenta ba mai, ho nune’e grupu The Blue Action bolu sira bele espresa saida mak hasoru durante ne’e atubele identifika kestaun saida mak akontese no solusaun saida mak sira bele halo nune’e bele halo prevensaun,” nia akresenta.

Programa ne’e dezeña atu fó inspirasaun ba públiku atu hapara hahalok deskriminasaun.

Grupu ne’e estabelese bazeia ba situasaun ne’ebé akontese iha komunidade, nune’e presiza iha asaun ruma liuhosi treinamentu hodi bele iha koñesimentu di’ak atu halo prevensaun.

“Ami-nia grupu foin estabelese foin lalais situasaun COVID-19 nia laran, hodi bele realiza programa sira halo prevensaun ba surtu globál ne’e,” nia hatutan.

Atividade ne’e aprezenta drama ho tópiku kaben sedu, estigma ka deskriminasaun iha família no dansa liga ba prevensaun COVID-19.

Grupu ne’e realiza atividade ho apoiu finansiamentu hosi Women’s Fund Asia ho montante $5.000.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here