Xefe UN Women, Sunita Caminha. Imajen TATOLI/ Egas Cristovão

DILI, 08 dezembru 2020 (TATOLI)–Portavóz Ekipa Nasaun Unida iha Timor Leste, Sunita Caminha, hateten iha 2030 sai ultimatu ba Objetivu Dezenvolvimentu Sustentável (ODS) atu elimina violénsia hasoru feto no labarik feto iha Timor-Leste.

“Bainhira 2030, tinan ultimatu ba ODS no ninia objetivu alvu 5 ba eliminasaun ba violénsia hasoru feto no labarik feto sira, ita bele komemora terminasaun ba kampaña ba loron 16,” Portavós Sunita Caminha hateten ba Agência TATOLI loiuhosi whatsapp, tersa ne’e.

Nia hateten, iha 25 novembru loron Internasionál ba Eliminasaun Violénsia Hasoru Feto no Labarik Feto Sira ne’e, sai hanesan loron ida-ne’ebé bele selebra TL nia susesu ne’ebé mak halo iha uma laran, públiku no espasu hotu seguru ba feto no labarik feto sira ne’ebé la depende ba sira-nia tinan, lokalizasaun, abilidade, orientasaun seksuál no identidade jéneru.

Nia haktuir, se ativizmu kontra diskriminasaun hasoru feto no igualdade jéneru mak abut ba violénsia hasoru labarik no labarik feto sira ne’ebé sai hanesan norma, ho asaun no investimentu ne’ebé bele haree iha loron 365 ba tinan ida-nia laran.

Luta ba feto no labarik feto sira, nia dehan, atu goza sira-nia direitu no moris livre hosi violénsia ne’e sai parte istória, hanesan mós maneira Timor-Leste nia luta ba independénsia ne’e mak sai ona hanesan memória hosi tempu pasadu.

“Saida mak ita persiza hodi bele lori ideia hirak ne’e hosi ita-nia imajinasaun atu sai fali realidade. Dala barak, ita haree katak eliminasaun violénsia hasoru feto no labarik feto sira hanesan imposível iha tinan 2030, tanba feto kaben-na’in ida (1) hosi tolu (3) (37%) iha Timor-Leste hetan violénsia hosi sira-nia parseiru íntimu iha tinan kotuk, no liután metade hosi feto no mane fiar katak violénsia hanesan buat ne’ebe bele hetan justifikasaun,” nia dehan.

Maibé, tuir nia, Timor-Leste nia istória ba rezisténsia no solidaridade hanorin katak ho vizaun ne’ebé mak klaru no dalan ba oin, Timor-Leste sei bele hakat liu barreira sira ne’ebé mak iha no haree hanesan imposível no labele atu liu.

Sunita Caminha afirma katak dalan ba independénsia presiza lideransa ne’ebé mak ho akontabilidade ba ninia povu, komitmentu atu investe iha prosesu rezisténsia ne’ebé bobar ba mai no dalaruma la hetan apoiu, no espasu ba ema hotu hamutuk ho ema-nia identidade oioin atu involve no hola parte ba movimentu no independénsia.

“Hanesan mos vizaun ba Timor-Leste nia independénsia, ita tenke hahú ho vizaun ne’ebé ita bele termina violénsia hasoru feto no labarik feto sira iha tinan 2030. Vizaun ida-ne’e bele sai realidade, se ita hotu foti asaun individuál no koletivu,” Sunita Caminha hateten.

Nia esplika, presiza ema hotu nia kbiit no lian, maske ema la sente konsekuénsia fundu no kompleksu ba violénsia hasoru feto no labarik feto sira iha ita-nia moris ida-idak.

“Ita tenke halo liután komitmentu ba naun-violénsia. Ita tenke ativamente foti pasu atu sobu estrutura no prátika sira ne’ebé fó fatin ba violénsia hasoru feto no labarik feto sira atu kontinua halo violénsia hasoru feto no labarik feto sira sai bo’ot hanesan pandemia COVID-19. Problema ne’e iha ita-nia sorin-sorin no ida-ne’e depende ba ita atu identifika no hapara tiha,” nia dehan. 

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here