Espoza Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, Isabel da Costa Ferreira. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 03 novembru 2020 (TATOLI)—Joven na’in-haat ataka  espoza Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, Isabel da Costa Ferreia sira iha loron tersa (02/12) oras tuku 06:00 dadeer bainhira sai hosi uma ho karreta privadu hamutuk ho motorista atu ba partisipa misa iha Igreja Bidau, Dili.

Bainhira hala’o hela viajen, derrepente joven na’in haat iha aldeia 17 de Abríl, suku Metiaut, Cristo Rei, Dili taka dalan hodi baku karreta espoza PM.

“Atake ba ha’u-nia kaben, ha’u hanoin alin sira ne’ebé aborda no baku karreta  tanba lanu, la’ós buat seluk liuliu joven sira hosi fatin seluk mak ba iha ne’ebá, la’ós hosi bairru ami-nian. Ha’u mós hakfodak tanba sai iha jornál ne’ebé infelizmente ida-ne’e akontese,” PM Taur  hateten hodi responde preokupasaun Deputadu Bankada PLP, Cornelio Gama ‘L-7’, iha ámbitu apresiasaun pedidu autorizasaun renovasaun ba deklarasaun Estadu Emerjénsia ba daualuk, iha sala plenária Parlamentu Nasionál (PN), kinta ne’e.

Notísia Relevante: PNTL investiga joven na’in-haat ne’ebé “interrompe” karreta espoza PM Taur

Maski nune’e, Xefe Governu nafatin rekoñese kontribuisaun joven sira ba estabilidade durante ne’e iha rai laran, tanba númeru joven boot maibé kazu krime kiik.

“Ita-nia númeru joven ne’e boot maibé númeru krime ne’e tun, signifika hatudu kontribusaun maka’as, tanba ne’e ita tenke elojia ida-ne’e,” PM Taur akresenta.

Eis Prezidente Repúblika ne’e dehan, nia parte mós hetan ona kazu hanesan ne’e maibé ho seguransa tuun hakalma situasaun.

“Ha’u-nia kaben atu ba misa ho nia kondutór, maibé kondutór mak alarma kazu seguransa. Ha’u husu deskulpa karik kazu ne’e perturba ita hotu, maibé buat organizadu ne’e laiha verdade no polísia tau matan hela ba ida-ne’e,” Xefe Ezekutivu afirma.

Joven na’in-haat ho inisiál DM, FDA, AN no OB, daudaun ne’e subete ona ba prosesu investigasaun oras 72 hodi aprezenta kazu ne’e ba Ministériu Públiku atu prosesa tuir lei.

 Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here