Prezidente IGE, Ermenegilda da Costa Laurentina. Imajen/Mídia SEKOMS

DILI, 01 dezembru 2020 (TATOLI)–Prezidente Institutu Jestaun no Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE,IP, sigla portugés), Ermenegilda da Costa Laurentina, informa institutu ne’e daudaun kontinua reabilita estrada ne’ebé liga suku Muapitine no Fuiloro ho naruk kilómetru 21, ne’ebé finaliza ona kilómetru 17 no falta kilómetru haat.

“Reabilitasaun estrada halo hafoin Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ husu apoiu ba IGE bazeia ba pedidu autoridade no komunidade suku Muapitine iha diálogu komunitáriu ne’ebé halo ho SEKOMS,” hateten Prezidente IGE, iha Colmera, foin lalais ne’e.

Notísia Relevante: SEKOMS introdús programa ‘Naroman ba Suku’ ba Prezidente IGE

Antes ne’e, IGE normaliza ona estrada ne’ebé liga suku Muapitine ho Lospalos Villa.

Dirijente IGE orienta ona tékniku sira atu foti dadus kona-ba reabilitasaun estrada iha suku Loré I no Loré II, bazeia ba pedidu SEKOMS liuhosi programa ‘Naroman ba Suku’.

Aleinde ne’e, iha fulan kotuk, xefe suku Rotuto, munisípiu Manufahi aprezenta pedidu reabilitasaun estrada ba institutu maibé ekipa tékniku sei ba foti uluk dadus antes halo intervensaun.

“IGE prontu fó apoiu reabilitasaun estrada iha suku sira seluk iha territóriu Timor-Leste,” nia akresenta.

Tuir Ermenegilda da Costa, jestaun ekipamentu koloka ninia brigada serbisu iha munisípiu 12 inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (RAEOA) iha suku lima to’o hitu iha kada munisípiu maka iha dadus kompletu, ne’ebé rekolla hosi ekipa tékniku atu hetan apoiu reabilitasaun estrada.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here