Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Magalhães. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 30 outubru 2020 (TATOLI)–Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Mangalhães, hateten Timor-Leste ninia sensibilizasaun mak tenke implementa direitu umanu ho loloos bainhira hakerek istória pasadu nian.

Notísia Relevante: Prezidente CA-CNC kompromitidu atu kontribui implementa rekomendasaun “Chega!”

“Ita hakarak istória ida kona-ba ema mate, kanek, fakar raan, raan-manas maibé ita hakarak nasionalizmu ida ne’ebé malirin la si’ak, la kro’at maibé nasionalizmu ne’ebé respeita dignidade ema hotu-hotu nian,” Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Mangalhães, hato’o iha ninia intervensaun iha Serimónia tomada de posse ba estrutura Conselho Administrasaun CNC foun iha salaun CNC, Antigu Komarka, Balide, Dili, sesta ne’e.

Nia hateten, fasilmente ba nasaun liuliu ba nasaun Timor-Leste ne’ebé mak luta no erói barak maibé haluha tiha sofrementu ema-nian liuliu hirak ne’ebé sai aliserse nasionalizmu ne’ebé maus, malirin no mamar liuliu ida ne’ebé mak projeta domin la’ós projeta raan-nakali.

Nia dehan, esperansa no traballo CNC nian mós konsidera nasaun barak ne’ebé iha konflitu iha tempu naruk ho lapsu barak hodi funu no oho malu tanba baibain ema dehan atu lembra ne’e uitoan de’it maibé atu haluha ne’e prátika baibain ona.

“Tanba ne’e hein katak ho estrutura foun ne’e bele promove no kontribui sosiedade ida-ne’e sai sosiedade paz no estabilidade, no CNC nia impaktu ba Timor-Leste mak koezaun nasionál, direitu umanu, demokrásia no mehi hodi hari’i sensibilizasaun ida,” nia hateten. 

Governante ne’e hateten, CNC nia impaktu ba Timor-Leste mak polítika esterna bainhira CNC TL sai hanesan Estadu soberanu ida no iha nia partisipa iha komunidade internasionál no ikus mak CNC nia kontribuisaun ba komunidade tomak.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here