Operasaun Konjunta ne'ebé inisia hosi CAC ba veíkulu Estadu ne’ebé halo movimentu iha loron ferias, sábadu ho domingu. Imajen/Dok. CAC

DILI, 28 outubru 2020 (TATOLI)-Ekipa konjunta, kompostu hosi Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC), Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), Diresaun Nasional Transporte no Terrestre (DNTT) no Diresaun Nasional Patrimóniu Estadu  (DNPE), sei hasai sirkulár ida hodi “bandu” funsionáriu públiku no ajente administrasaun Estadu nian utiliza patrimóniu Estadu iha loron  finadu.

Komisáriu Adjuntu  ba Prevensaun no Sensibilizasaun CAC, Luis Oliveira Sampaio, hateten, parte ekipa konjunta halo ona koordenasaun hodi hasai karta sirkulár ida hodi alerta ba instituisaun Estadu ba funsionáriu públiku (FP) atu labele utiliza  karreta Estadu ba interese privadu durante loron férias finadu.

Komisáriu Adjuntu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Jogerjo Guterres

“Servisu koordenasaun ne’e hamosu inisiativa ida atu hasai sirkulár ida, ne’ebé sei distribui ba ministériu no instituisaun Estadu, tanba sei la tolera kuandu utiliza karreta Estadu iha eventu finadu,” Komisáriu Adjuntu CAC, Luis Oliveira Sampaio, hateten hodi responde jornalista, ohin, iha Salaun João Paulo II, Comoro, Dili.

Nia klarifika tan, karta sirkulár ne’e haruka ba kada diresaun lojístika iha instituisaun sira  atu antes tama ba loron finadu karreta Estadu tenke destaka hotu iha instituisaun ida-idak.

Luis Oliveira Sampaio hateten, sirkulasaun veíkulu Estadu so ba iha autorizasaun, exeptu karreta servisu operasionál  emerjénsia nian. Tanba ne’e  kuandu iha operasaun polísia  identifika  veíkulu ne’ebé laiha autorizasaun sei halo abreviguasaun no investigasaun maka iha indísiu krime sei prosesa tuir lei.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

 

 

PUBLISIDADEiklan

1 KOMENTÁRIU

  1. Esforsu nafatin ekipa, neneik-neneik no bebeik-bebeik sei halo ita nia emar sira komprende no terbiasa. tenke aprende no aksaun agora para ba oin diak liu tan. parabens..parabens ba ekipa konjunta tomak. Graca Maromak nian Akompanha nafatin iha imi nia servisu tomak.

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here