Reprezentante OIT iha Timor-Leste no Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu asina akordu, iha sala SEFOPE, tersa (27/10). Imajen/Mídia SEFOPE

DILI, 27 outubru 2020 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) no Organizasaun Internasionál ba Traballu (OIT) asina memorandum entedimentu hodi apoia halo revizaun ba lei traballu.

Diretór Ezekutivu Estratejia Nasionál SEFOPE, Aniceto Leto Soro, hateten Timor-Leste adopta ona konvesaun internasionál ba lei traballu ne’ebé iha artigu 180, labele halo violasaun hasoru feto no labarik feto sira iha serbisu fatin.

“Ita presiza haree no estuda, liuliu ba implementasaun lei traballu  kona-ba regras ba asuntu eleminasaun, violasaun no abuzu seksuál ba feto no labarik feto sira iha serbisu fatin,” Diretór ne’e informa hafoin asina akordu iha salaun SEFOPE, Caicoli, tesa ne’e.

Projetu hosi OIT bele finansia atividade no programa sira atu garante direitu feto no labarik feto.

Dirijente ne’e konsidera, eventu  ne’e importante tebes tanba revizaun lei  traballu foku liu ba violénsia kontra direitu  feto no labarik feto sira. 

Ekipa revizaun hahú estudu iha fulan ne’e to’o outubru 2021, hafoin aprezenta rekomendasaun  ba membru Governu responsável ba asuntu traballu no Ministériu Koordenadór Asuntu Ekonómika (MKAE) atu submete ba Konsellu Ministru  hodi deside halo revisaun.

Akordu ne’e asina direita husi Sekertáriu Estadu Profisionál no Empregu, Alarico do Rosário no  reprezentante OIT iha Timor-Leste.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here