Labarik mane na'in-rua faan hela manu-tolun da'an iha Largo Lecidere. Imajen TATOLI/Antonio Goncalves.

DILI, 13 outubru 2020 (TATOLI)–Komisária Komisaun Nasionál Direitu Labarik (KNDL), Dinorah Granadeiro, hateten atu re-integra labarik sira faan sasán iha dalan ninin ba sira-nia família tenke iha koordenasaun entre liña minsteriál.

Notisia Relevante: Labarik Sira hosi RAEOA 40% Hala’o Atividade Faan Sasán iha Dili

“Ita atu re-integra labarik sira ba nia família, ita presiza halo koordenasaun entre liña minsteriál. Nune’e, bele deside tanba buat hirak ne’e presiza halo preparasaun hafoin bele re-integra labarik sira,” Komisária KNDL, Dinorah Granadeiro, ba Agência TATOLI liuhosi telefónika, tersa ne’e.

Nia dehan, liga ho labarik sira ne’ebé kontinua faan sasán iha dalan públiku, komisária KNDL ne’e hateten, nia parte diskute ona ho Prezidente Autoridade RAEOA atu foti mekanizmu oinsá mak re-integra fali labarik sira  ba sira-nia família.

Komisária  KNDL ne’e informa, to’o setembru 2020 ne’e dadus atuál hamutuk na’in-300 no maiória estudante mak ajuda inan-aman faan sasán iha estrada.

“Dadus ne’ebé mak ami iha ne’e hamutuk na’in-300 ne’ebé mak hela iha Dili no faan sasán iha estrada ninin no maiória estudante hela. Labarik sira-ne’e hela ho sira-nia inan-aman balu ne’ebé mak hela iha Dili,” nia hateten. 

Tanba ne’e, nia hateten, Governu halo hela avaliasaun hodi foti dadus kona-ba labarik nia orijen, kondisaun família hanesan inan-aman iha rendimentu regular ruma ka lae.

“Agora daudaun ne’e ita halo hela avaliasaun no foti dadus labarik sira ne’ebé mak faan sasán iha estrada,” nia dehan. 

Aleinde ida-ne’e, nia dehan, KNDL hamutuk ho MSSI halo koordenasaun ho Prezidente Autoridade RAEOA hodi ko’alia kona-ba selebrasaun loron labarik nian ne’ebé mak sei monu iha loron 20 novembru 2020.

Loron internasionál ba konvensaun direitu labarik ne’e, tuir planu KNDL sei realiza iha RAEOA no kada tinan prevee orsamentu ba loron direitu labarik ho montante rihun $7 hodi realiza komemorasaun ne’e.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here