Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Armindo Maia. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 06 outubru 2020 (TATOLI)-Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) ba tetu fiskál 2020 nian sei aloka orsamentu hamutuk millaun $1.8 hodi selu dividas rua maka konsensaun eskolár ho retensaun ba konstrusaun eskolár.

Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Armindo Maia, hateten tuir proposta Orsamentu Jerál Estadu 2020 (OGE-sigla portugés), ne’ebé maka  prevee ba MEJD hamutuk millaun $ 68,332.420.

Notísia Relevante :MEJD prevee millaun $ 68-resin ba OJE 2020

Husi montante ne’e, Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu fahe ba kategoria saláriu vensimentu $59,341,349, bens (sasán) no servisu $7.611,967, kapitál menór $283,500 no transferénsia públika $1.095,604.

“Dividas sira ne’e ita sei prosesu iha fin novembru maibé, item rua mak ita halo ona mak retensaun ba konstrusaun eskolár inklui mós konsensaun eskolár rasik,” nia dehan ba jornalista sira iha ámbitu diskusaun espesialidade ba OJE 2020 iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Durante ne’e, nia parte ezekuta ona orsamentu purvolta pursentu 70 husi Dotasaun Orsamentu Temporariu (DOT), tanba ne’e, bainhira proposta OJE 2020 nian ba MEJD ho totál millaun $ 68,332.420 mak hetan aprovasaun no entre em vigór, sei englova filafali despeza husi DOT nian ne’ebé maka durante ne’e uza ona.

“Ami espera ba fulan rua nia laran ne’e ami sei atinje ona ezekusaun purvolta pursentu 90,” nia promete.

Notísia Relevante :Armindo Maia Planea Reabilita Sala Eskola 1.500

Jornalista:Tomé Amado

Editór :Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here