Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen Tatoli/Jogerjo Guterres

DILI, 23 setembru 2020 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Fereira, iha kuarta ne’e asina memorandu intendimentu (MoU-sigla inglés) ho Ajénsia Corpo da Páz husi Estadu Unidus Amérika (EUA) hodi oferese voluntáriu atu servisu hamutuk ho komunidade liuhosi kooperativa.

“Memorandu ne’ebé mak ohin asina ho Ajénsia Internasionál ne’e, tanba povu Amérika hakarak oferese nia ema matenek sira mai servisu voluntáriu ho ita-nia povu sira kona-ba kooperativa, atu nune’e prodúz produtu balun bele iha kualidade,” dehan Sekretariu Estadu ne’e iha edifísiu SEKoop Akait Dili.

Husi kooperativa ne’e atu dezenvolve ekonomia povu hodi kontribui ba moris di’ak povu no nasaun.

Governante ne’e, dehan daudaun ne’e Ajénsia Internasionál barak submete ona sira-nia proposta hodi servisu hamutuk iha área negósiu no kooperativa.

“La’ós Ajénsia ida rua de’it mak mai iha ne’e, maibé iha Ajénsia lubuk ida mak hatama sira nia proposta atu servisu hamutuk maibé barak liu ami sei haree hafoin bele foti desizaun,” nia hateten.

Tanba ne’e, SEKoop hakarak estabelese MoU barak liután ho ajénsia internasionál sira ne’ebé hakarak kontribui ba dezenvolvimentu Timor-Leste.

“Objetivu ida mós la’ós atu husu osan ba malu, maibé oinsá bele servisu hamutuk  atu sira mós bele fahe esperiénsia hosi sira nia nasaun mai ita,” nia informa.

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór   : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here