Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen/Media PR.

DILI, 24 setembru 2020 (TATOLI)—Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ohin, informa ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, katak agora Governu halo hela preparativus Proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan-2021 atu submete ba Parlamentu Nasionál (PN) iha 15 outubru 2020.

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten Governu halo hela preparativus ba Proposta Orsamentu Jerál 2021 no sei haruka ba Parlamentu Nasionál tuir lei haruka.

“Se ita-boot sira hatene, Orsamentu Jerál Estadu 2020 nian ami haruka tiha ona ba PN. Audisaun públika agora komesa ona. Ami prepara hela OJE 2021 nian atu haruka ba Parlamentu Nasionál. Prazu tuir lei ne’e, 15 outobru 2020 ne’e tenke tama iha Parlamentu Nasionál,” Primeiru Ministru informa liuhosi Komunikadu Imprensa ne’ebé Agência TATOLI asesu liuhosi funpage Presidéncia da Republica de Timor-Leste, kinta ne’e.

Aleinde ne’e, Primeiru Ministru hatutan, pasajen ilegal iha fronteira terrestres ne’ebé sai preokupasaun públiku ninian presiza iha kooperasaun no koordenasaun ho autoridade nasaun viziñu Indonézia nian.

“Primeiru, medida mak reforsa postu sira iha ne’ebá. Segundu, mak halo koordenasaun ho País viziñu para reforsa liután atu impede ita-nia ema sira sai ba pasajen ilegal. Ita presiza kooperasaun hosi Indonézia tanba se ita-nia ba ilegal sira simu, naturalmente, sira fomenta. Ita buka dalan halo nusa mak bele koopera ida-ne’e di’ak liután. Terseiru, mak sensibiliza ita-nia sidadaun sira atu hatene katak iha regra tenke tuir. Ida-ne’e la’ós di’ak ba Governu nian de’it, liuliu ba sidadaun sira. Satán iha tempu moras COVID-19 sei la’o. Ikus liu mak reforsa liután seguransa atu labele ba-mai ilegalmente,” PM hateten.

Primeiru-Ministru kontinua husu ba sidadaun sira kontinua koopera ho instituisaun estadu liuhosi hatudu nu’udar sidadaun ida-ne’ebé responsável. Preokupasaun ne’e relasiona ho sidadaun balu ne’ebé tama sai ilegalmente hodi la kumpre medida implementasaun Estadu Emerjénsia ninian. Hahalok sira ne’e bele lori risku boot ba saúde públika ninian. Tanba ne’e, sidadaun sira kontinua hatudu responsabilidade atu hotu-hotu hamutuk hasees Timor-Leste hosi moras COVID-19.

Governu fó autorizasaun ba sidadaun estranjeiru atu tama mai territóriu nasionál ne’ebé hala’o serbisu iha Timor-Leste hanesan ba funsionáriu embaixada sira, parseiru dezenvolvimentu, emprezariu sira iha relasaun vida ekonómika.

Ba sidadaun sira ne’ebé halo pasajen ilegal, Governu diskute hela possibilidade atu selu rasik kustu durante kuarentena nia laran, la’ós ona responsabilidade estadu nian, hanesan nasaun seluk aplika.

Primeiru-Ministru informa, desizaun Konsellu Ministru nian kona-ba estensaun Estadu Emerjénsia ba loron tolu-nulu ba oin.

Primeiru-Ministru hatán ba informasaun sira ne’ebé hateten katak sei rezigna-aan hosi nia kargu nu’udar Xefe Governu iha tempu badak ne’e, Taur Matan Ruak hateten, tempu laiha atu rezigna-aan maibé iha tempu atu servisu.

“Sira mehi karik. Primeiru Ministru la rezigna-aan. Rezigna-aan oras ne’e tempu laiha ona. Agora ha’u serbisu makaas loos lori orsamentu ba PN. Rezigna-aan ba saída nian. Ne’e laiha ida. Lalika fiar ida-ne’e. Ha’u hanoin sira hamlaha uitoan karik,” nia dehan.

Komunikadu Imprensa

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here