Amo Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo

Hosi:

Don Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB.

Iha loron 4 fulan Setembru, Arkidioseze Dili halo tinan moris ka eresaun nian. De faktu, iha loron 4 setembru 1940, Amu Papa Pio XII (dehan Piu Doze), ho surat ka bula Solemnibus Conventionibus, harii iha Kolónia portugés Timor, Dioseze ida. Iha dokumentu ne’ebá, Amu Papa Pio XII hakerek: “Ikus liu, iha illa Timor, iha rejiaun ne’ebé depende ba Repúblika Portuguesa, to’o agora jurisdisaun dioseze Makau nian, ami haketak hosi Makau no foti henesan dioseze ne’ebé sei bolu Dili, no ami konstitui nia sufragánea hosi Igreja Metropolitana Goa nian, no ami sujeita bispu sira pro tempore ba direitu Metropolitanu Arsebispu Goa, Damão no Diu”.

Ho surat, Amu Papa Pio XII foti Bispu ba Dioseze foun, Vigário jerál no Superiór das Missões de Timor, padre Jaime Garcia Goulart, ema hosi Açores; ne’ebé iha loron 18 fulan janeiru tinan 1941, sai Administradór Apostóliku ho dignidade Moseñor nian.

Iha tinan 1940, Dioseze Dili halaran (abranje) rai Timor Loro sa’e tomak. Misaun ka parókia iha tinan ne’ebá: Parókia Dili, misaun Manatutu, misaun Soibada, misaun Oekusi, misaun Baukau, misaun Ossú, misaun Hatolia, misaun Suro (Ainaru), misaun Alas.

Amu-lulik sira Iha Dili: Monsenhor Jaime Garcia Goulart, Administradór Apostóliku; padre Artur Basilio de Sá, ekónomo, padre Jacinto António de Campos; Iha parókia Dili: padre Porfírio Francisco Campos no padre Alberto da Ressurreição Gonçalves; misaun Manatutu: padre Diogo José d’Almeida no padre Ezequiel Enes Pascoal; misaun Soibada: padre Januário Coelho da Silva no padre Jorge Barros Duarte no padre Manuel Luís; misaun Oekusi: padre Francisco Durão Quintão; misaun Baukau: padre Francisco dos Santos Afonso no padre Manuel António Serra; misaun Ossú: padre Norberto Parada; misaun Hatolia: padre Francisco Madeira, no padre Carlos da Rocha Pereira, misaun Suro (Ainaro): padre Norberto Amaral no padre António Pires; misaun Alas: padre António Grebaldo Fernandes.

La kleur de’it funu japonés hahú: Tanba situasaun susar, Mgr. Jaime Garcia Goulard ho amu-lulik balu no madre Kanosiana sira sees tiha hodi ba hela iha Australia, to’o fulan Dezembru 1945. Iha fulan Outubru, Mgr. Jaime simu ordenasaun episkopál iha Sydney. Nia mak Bispu Dili nian ba dala uluk. Don Jaime ukun Dioseze Dili to’o tinan 1967. Troka nian, amu Bispu Don José Joaquim Robeiro.

Iha tinan 1975, hahú invazaun Indonézia. Tanba situasaun polítika, iha loron 1(1) 1976, Amu Papa Paulo VI halo dekretu ida hodi submete Dioseze Dili ba Santa Sé (Vatikanu). Iha tempu okupasaun laiha Bispu rezidensiál maibé Administradór Apostóliku “Ad Nutum Sanctae Sedis”  ukun Dioseze Dili Administradór Apostóliku Monseñor Martinho da Costa Lopes (1978-1983) no Monseñor Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983-2002).

Iha tinan 1996, Dioseze Dili fahe ba rua: Dioseze Dili no Dioseze Baukau (Bispu Don Basílio do Nascimento). Bispu Carlos Filipe rezigna tiha, ukun Dioseze Dili hanesan Administradór Apostóliku, Don Basilio do Nascimento, Bispu Baukau nian. Iha tinan 2004, tanba situasaun normál fali ona, Santa Sé foti Don Alberto Ricardo ba Bispu Dili. Tanba Don Alberto mate, Vatikanu foti tan Don Basilio hanesan Administadór Apostóliku.

Iha tinan 2010, Dioseze Dili fahe tan dala Ida: Dioseze Dili no Dioseze Maliana (Bispu Don Norberto Amaral).

Iha tinan 2014, Santa Sé hili Don Virgilio do Carmo da Silva, S.D.B. ba Bispu Dioseze Dili, no iha loron 11 fulan Setembru 2019, Amu Papa Francisco harii Provínsia Eclesiástica iha Timor-Leste, no foti Don Virgilio Ba Arsebispu.

Bispu sira ne’ebé ukun Dioseze Dili no ikus ne’e Arkidioseze Metropolitana:

Don Jaime Garcia Goulart (Administradór Apostólico: 1941-1945; Bispu: 1945-1967)

Don José Joaquim Ribeiro (Bispu Coadjutor: 1965-1966; Bispu: 1967-1977)

Mgr. Martinho da Costa Lopes (Administradór Apostóliku: 1977-1983)

Don Carlos Filipe Ximenes Belo, S.D.B. (Administradór Apostóliku: 1983-1988; Bispu: 1988-2002)

Don Basílio do Nascimento (Administradór Apostóliku: 2002-2004)

Don Alberto Ricardo da Silva (Bispu: 2004-2015)

Don Basílio do Nascimento (Administradór Apostóliku: 2015-2016)

Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB (Arsebispu: 2016- …)

Parabéns ba Arkidioseze Dili, Parabéns ba Amu Arsebispu, amu-lulik sira, madre ka irmã sira, irmaun relijiozu sira, katekista sira, seminarista sira no sarani no povu tomak. PARABÉNS!

Lisboa, 3 Setembro 2020

Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB.

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here