Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, akompaña ho membru Governu sira partisipa debate kona-ba aprovasaun ba deklarasaun Estadu Emerjénsia iha sala plenáriu Parlamentu Nasionál, tersa (11/08). Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 11 agostu 2020 (TATOLI)-Relasiona ho preokupasaun kona-ba embaixada sira invoka Konvensaun Vienna no la kumpre regra, Ministra Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, klarifika katak situasaun ne’e akontese tanba bazeia ba regra Konvensaun Vienna, ne’ebé mensiona katak diplomata sira iha imunidade.

“Kuandu sira tama nasaun ida, sira-nia direitu, sira-nia nasaun orijin la foti, entaun bainhira sira mai ita-nia rai la’ós tempu kalamidade, tanba ne’e ita lebele foti sira-nia direitu. Bainhira sira lakohi teste COVID-19 ita labele obriga tanba Konvensaun Vienna mak obriga. Ita mós lakohi ita-nia diplomata sira iha rai-li’ur ema halo hanesan ne’e, tanba ne’e husu atu ita tenke respeita,” dehan Ministra Adaljiza, iha resintu Parlamentu Nasionál (PN), segunda ne’e.

Tuir governante ne’e, Konvensaun Vienna regula embaixadór sira iha rai-li’ur hanesan diplomata ne’ebé regulamentu ne’e hatuur iha 29 no 31 iha konvensaun ne’e rasik.

“Artigu ne’e hateten kona-ba ema-nia direitu hanesan diplomata ne’ebé mak labele viola, tanba ne’e sira dehan labele halo teste, maka ita mós presiza respeita, sira-nia rezidénsia ka embaixada mós labele bá, Polísia mós labele tama sira-nia rezidénsia,” nia akresenta.

Ministra hato’o asuntu ne’e hodi hatán preokupasaun Deputada Bankada CNRT, Virgínia Ana Belo, ne’ebé husu atu halo kontrola másima iha liña fronteira no tau regra forte iha territóriu nasionál atu ema labele viola regra.

“Dehan katak embaixadór sira-ne’e la kumpre ka la fiar tiha fali Governu, ha’u preokupa tanba saida mak akontese. Bainhira iha risku kazu importasaun COVID-19 tanba nasaun viziñu sira sa’e maka’as, tanbasá maka tenke loke fronteira? Se tanba kazu importasaun maka ita deklara Estadu Emerjénsia, ezemplu kazu laiha ona oinsá? Rekupera hotu depois oinsá? Ne’e preokupasaun ba ami no povu sira, tanba mengada-ngada,” dehan Deputada bankada opozisaun ne’e.

Iha debate kona-ba aprovasaun ba deklarasaun Estadu Emerjénsia (EE) iha PN, Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, argumenta razaun Governu atu husu deklarasaun EE ba faze dahaat maka atubele hatuur regra ne’ebé rigór iha territóriu nasionál.

“Embaixada sira invoka Konvensaun Vienna no sira la kumpre regra ne’ebé ita impoen, se embaixada sira hanesan ne’e oinsá ita atu kontrola situasaun iha rai-laran. Entaun haree ba inseguransa, dalan ida maka ita presiza avansa ba deklarasaun Estadu Emerjénsia. Entaun Governu deside iha 03 agostu halo pedidu ba Prezidente Repúblika,” Xefe Governu subliña.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here