Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco. Imajen/Espesiál.

DILI, 07 agostu 2020 (TATOLI)–Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) reativa ona resensiamentu eleitorál ba eleitór iha 20 jullu hafoin Estadu Emerjénsia datoluk ba propagasaun surtu COVID-19 ramata. 

Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten hafoin Estadu Emerjénsia (EE) STAE re-ativa hikas ona ninia atividade resensiamentu ba eleitór sira hotu iha territóriu Timor-Leste tomak.

“Ita re-ativa fali ita-nia resensiamentu eleitorál ba eleitór sira hahú iha 20 jullu. Dadus ne’ebé mak ita iha mak foin fulan jullu eleitór foun hamutuk 130 no ema ne’ebé mak mai atualiza hamutuk 236,” dehan Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, ba Agência TATOLI iha nia servisu fatin, Vera-Cruz, Dili, sesta ne’e.

Tuir Alcilino Manuel Branco katak totál eleitores iha TL hamutuk 816.435 kompostu hosi 424.224 no feto 393.211.

Ho ida ne’e, nia dehan, atividade  STAE kontinua fó atendementu ba eleitores maske EE dahaat implementa tan ona. Maibé parte STAE hein de’it husi leten.

Eleitór Balu iha Kartaun Eleitorál 2

Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten situasaun ida-ne’e mosu tanba dalaruma ladún iha onestu hosi sidadaun sira embora lei hateten klaru ona katak sidadaun ida iha eleitról ida.

“Bainhira eleitór rua mak iha kartaun eleitorál rua (2) ne’e katak iha indikasaun ruma hosi ita-nia eleitór ne’ebé mak la dún di’ak. Tanba bazea ba lei resensiamentu katak eleitór ida só rejistu dala ida de’it. Tanba ho ida-ne’e mak ita koopera ho ita-nia entidade relevante para bele identifika kark iha ita-nia eleitór sira ne’ebé mak hetan kartaun rua (2),” nia dehan. 

Nia hatete, karik kestaun ne’e akontese entaun STAE haree no sei prosesu katak tau loloos no merese katak ema ida eleitóral ida. Tanba dalaruma tékniku mós bele lori situasaun ne’e hodi kontribui hodi situasaun ne’e akontese.

“Maibé neste momentu ita-nia viatura ne’ebé mak halo resensiamentu no ita aplika ho sistema offline tanba ne’e mak ita la deteta kestaun no ladún iha sinkronizasaun hodi deteta eleitores ne’e rejistu ona ka lae. Maibé agora ita-nia munisípiu sira iha ona online nune’e ita sei hatene no deteta ema sira ne’ebé mak rejistu ona tanba sistema bele deteta ona,” nia hateten. 

Tuir nia, ida-ne’e hatudu katak viola ona tanba tentativamente krime bainhira liga ba prosesu resensiamentu eleitorál nian, bainhira identifika mak hetan ne’e sei submete ba prosesu.

“Agora dadaun ita halo atendementu ba munisipál inkui iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) husu sira-nia partisipasaun atu nune’e hetan kartaun atualizadu para futuru nune’e iha tinan 2022 no 2023 bele ezerse ona direitu ba eleisaun,” diretór STAE ne’e dehan.

Ho asuntu hirak iha leten, STAE hamutuk CNE halo programa edukasaun sívika ida ba sidadaun sira ne’ebé mak poténsia. Signifika, ba joven ne’ebé mak tinan 17 ba leten ona no fó formasaun ba estudante iha eskola no ba sidadaun sira iha suku para eduka no sensibiliza, atu nune’e sidadaun sira sente sai na’in ba prosesu eleitorál.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here