Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál, Francisco Jerónimo. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 05 agostu 2020 (TATOLI)—Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS), Francisco Jeronimo, promete sei fó solusaun remunerasaun (suplementu remuneratoriu) ba jornalista sira iha aplikasaun Estadu Emerjénsia.

Notísia Relevante: Posibilidade semana-oin MAPKOMS aprezenta rezolusaun remunerasaun jornalista ba KM

“Lalika ta’uk demais. Ita-boot sira ta’uk demais ne’e susar tanba aban Konsellu Ministru sei kontinua diskute. Ita ko’alia kona-ba rezolusaun kompeténsia la’ós MAPKOMS nian, ne’e kompeténsia iha Ministériu Finansa, nia mak tenke aprezenta rezolusaun,”  Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun, Francisco Jeronimo, informa ba jornalista sira, hafoin partisipa reuniaun líder bankada Komisaun Permanente dahuluk, iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Eis Deputadu ne’e dehan, MAPKOMS nia kompeténsia mak aprezenta validasaun dokumentu sira-ne’ebé relasiona ho númeru jornalista sira.

Tanba ne’e, Ministru Francisco Jerónimo husu ba jornalista sira kontinua hein prosesu ne’ebé oras ne’e la’o iha parte finansa tanba sei iha solusaun ba jornalista sira.

Nia parte sei ko’alia asuntu ne’e iha desizaun koletiva Konsellu Ministru nian iha loron kinta, 06 agostu 2020.

Antes ne’e, Sekretária Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) orienta ona jornalista sira-ne’ebé durante ne’e hala’o kobertura durante Estadu Emerjénsia ne’e hatama ona konta bankária maibé parte Ministériu Finansa (MF) fó argumenta presiza baze legál tanba dekretu-lei ne’ebé ko’alia kona-ba remunerasaun ne’e la temi jornalista sira. 

Notísia Relevante: Regra  Fundu COVID-19 Difikulta Governu Implementa Subsídiu $100 no Remunerasaun Ba Ekipa Liña Oin

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       :  Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here