Hakerek nain, Rui Viana.

Hosi:

Rui Viana

Inovasaun no kreatividade halo parte importante hosi  dalan no esforsu  sira ba atinje rezultadu no mudansa ne’ebé hakarak akontese ka atu atinje. Rezultadu no mudansa sira sei la akontese hosi dalan no esforsu ne’ebé bai-bain de’it.

Rezultadu no mudansa ejize kreatividade no inovasaun iha planeamentu no implementasaun programa. Rezultadu no mudansa ejize inovasaun iha konseitu, iha  estratéjia, iha meiu sira, iha maneira, iha medida, no iha asaun hodi atinje rezultadu no realiza mudansa sira. Mudansa so bele akontese kuandu hakat dala ida bele atinje obejtivu no rezultadu tolu ka haat. Mudansa sei la’o bai-bain de’it kuandu hakat dala barak, maibé prodús de’it rezultadu ida ka rua. Pior liu tan, hakat dala barak, maibé hakat iha fatin de’it.

Kada governu, nu’udar orgaun ne’ebé hala’o knaar planeamentu no implementasaun programa dezenvolvimentu, kada tinan, tinan lima, no tinan naruk, presiza tebes kreatividade no inovasaun iha definisaun no desizaun ba programa no atividade dezenvolvimentu ne’ebé atu hala’o, no iha implementasaun ba programa hirak ne’e. Tanba ne’e, kuandu hakarak halo duni mudansa, kada ministériu, kada membru governu no governu tomak tenke iha duni kapasidade kreativu no inovativu define programa no atividade ne’ebé atu hala’o, no kreativu iha implementasaun ba programa no atividade hirak ne’e.

Fatór ka komponente tolu mak determina kapasidade kreativu no inovativu ne’e. Komponente dahuluk mak governu no liliu kada membru governu tenke iha kapasidade ida ne’e hodi bele ajuda no fasilitasira, bele introdús kreatividade no inovasaun iha ministériu ka instituisaun governu ne’ebé sira lidera. Susar atu mosu kreatividade no inovativu iha instituisaun governu, kuandu ulun ba kada instituisaun governu la forte iha kapasidade kreativu no inovativu. Atu iha kapasidade ida nune’e, nia save esensiál mak prosesu rekrutamentu ba pesoa lidera instituisaun governu, hosi nivel aas hanesan ministru no sekretáriu estadu sira, to’o nivel kargua xefia iha administrasaun públika, tenke pesoa hirak ne’ebé iha duni kapasidade forte ba aspeitu ida ne’e.

Dalan esensiál seluk mak, kuandu prosesu rekrutamentu refere la konsege duni lori tama pesoa forte iha área ne’e iha governu no iha administrasaun públika, no dala barak ida ne’e akontese tanba aspeitu polítiku mak sei domina prosesu rekrutamentu sira, no tanba partidu ne’ebé forma governu mos menus ka la iha kbiit promove nia kandidatu membru governu ne’ebé kualifikadu ba área tékniku ruma, no tanba prosesu rekrutamentu iha administrasaun públika mos sei domina ho intervensaun polítika no familiarismu ka grupuismu, opsaun ka dalan seluk ne’ebé sei bele halo atu bele promove nafatin kreatividade no inovativu sira mak, ekipa tékniku sira ne’ebé rekruta ba apoia kada membru governu no apoia ba administrasaun públika tenke kualifikadu iha área hirak ne’e.

Sira ne’ebé rekrutadu nu’udar asesor ka advisór no téknika profisionál  hodi tulun haforte produtividade no inovasaun prestasaun servisu planeamentu no implementasaun programa iha kada instituisaun governu, no servisu sira iha instituisaun administrasaun públika, tenke pesoa sira ne’ebé kualifikadu iha área téknika, inklui iha kbiit kriativu no inovativu. So ho nune’e mak sira bele apoia membru governu no kargu xefia sira iha dirasaun administrasaun públika promove kreatividade no inovasaun iha administrasaun públika.

Dalan ikus liu ne’ebé posivel atu bele promove no hamosu nafatin kreatividade no inovasaun iha  governu no administrasaun públiku mak kapasidade jere no aproveita potensia ne’ebé ita fiar katak, eziste barak hela iha administrasaun públika. Ita fiar katak programa atividade kapasitasaun ba kargu xefia no pesoál administrasaun públika ne’ebé hala’o dala-barak ona, iha rai-laran no mos iha rai-liur, promove tiha ona potensia rekursu di’ak no profisionál lubuk iha administrasaun públika nia laran. Dezafiu ne’ebé akontese durante ne’e mak, dala-barak laiha polítika no jestaun di’ak utiliza no aproveitamentu ba rekursu hirak ne’e. Ema barak tuir tiha formasaun oin-oin, no barak mak kontinua tan estudu, maibé laiha espasu atu aplika sira nia aumentu kbiit ne’e iha sira-nian servisu fatin.

Ema hirak ne’e, no ema sira seluk ne’ebé iha kapasidade di’ak iha administrasaun públika ne’ebé la utilizadu, nu’udar potensia boot ba membru governu sira utiliza ba apoia sira nia polítika no programa, liliu apoia ba haforte kualidade planeamentu no implementansaun programa sira, inklui promove kreatividade no inovasaun sira. Entaun, ba dalan ida ne’e, presiza de’it kapasidade jestaun no lideransa di’ak hosi membru governu no kargu xefia sira atu identifika ema hirak ne’e, fó oportunidade, kria espasu no kondisaun ba sira bele servisu di’ak, no apoia sira hala’o knaar suporta fortalesimentu planeamentu no implementasaun programa, no liliu promove kriasaun programa no atividade kreativu no inovativu sira hodi fasilita atinjimentu duni metas hirak ne’ebé deside tiha ona tenke atinje.

Planeamentu di’ak la’ós de’it identifika metas ne’ebé atu atinje ho programa no atividade ne’ebé deside atu hala’o ba atinje metas ne’e. Implementasaun programa di’ak mos la’ós de’it oinsá ema bele implementa hotu atividade hosi programa hirak ne’ebé planea tiha ona. Pelu-menus iha kritériu save rua ba plameamentu no implementasaun programa ne’ebé di’ak.  Kritéria ida planeamentu no implementasaun programa di’ak mak planemanetu no implementasaun programa bazea ba rezultadu no mudansa.

Matenek nain sira hanaran, Results based Management (RBM) no Results Based Programe. Planeamentu no implementasaun programa ida nune’e, refere ba elaborasaun no formulasaun planu, no implementasaun ba planu hirak ne’e, hatur importansia boot no tenke orientadu ba kriasaun no atinjimentu rezultadu sira, no tenke promove no implika no afeta duni ba kriasaun mudansa di’ak sira.

Konseitu no prátika planeamentu no implementasaun programa ida nune’e, dezenvolve no aplika tiha ona iha nasaun oi-oin, nu’udar reazen ba modelu no prátika planeamentu no implementasaun programa, inklui planeamentu no ezekusaun orsamentu alokadu ba programa sira, ne’ebé la hatudu no la implikaba hamosu progresu, rezultadu no mudansa di’ak ba populasaun nia moris no ba ekonomia nasaun. Kazu nune’e akontese tiha ona iha nasaun barak iha tempu naruk, ne’ebé nia impaktu mak enerjia, rekursu, no orsamentu ne’ebé gasta barak ba dezenvolvimentu, maibé la konsege muda situasaun no kondisaun sai di’ak liu tan iha povu nia moris no ba nasaun nia kbiit sira, liliu kbiit ekonomiku. Pior liu tan, mosu mos kazu korupsaun oin-oin ba orsamentu dezenvolvimentu.

Tanba rekursu la aumenta, tanba orsamentu la sufisienti hodi obriga nasaun barak monu ba tusan oi-oin, tanba esploitasaun sistematika ba natureza no ambiente, no tanba dezenvolvimentu la hamosu mudansa siginifikativu di’ak sira, mundu hahú adopta no implementa modelu no metodu dezenvolvimentu foun ne’ebé bazea no tenke orientadu duni ba kriasaun no atinjimentu rezultadu no mudansa sira. Ne’e importante atu promove no garante rekursu limitadu ne’ebé nasaun iha, utiliza no gasta loloos duni hadi’a povu nia moris di’ak, no haforte ekonomia nasaun. La’ós la lakon saugate ka mohu de’it tanba tama ka hariku fali elit ka grupu kikuan balun, nu’udar antes ne’e akontese iha nasaun bar-barak.

Timor-Leste rasik, iha tempu sestu governu lideradu hosi Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araújo, hahú introdús,  adopta, no aplika modelu no metodu planeamentu no implementasaun programa bazea ba rezultadu no mudansa. DR. Rui Nia polítika dahuluk ba ne’e, mak kriasaun uluk unidade planeamentu, monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) iha gabinete PM, no liu hosi UPMA, hahú elabora, dezenvolve no implementa modelu no metodu ida ne’e. Daudaun ne’e, oitavu governu lideradu hosi PM, Taur Matan Ruak, mos kontinua mantein no haforte liu tan modelu no metodu ne’e.

Hosi aspeitu teoria ka normativu nian, hirak ne’e nu’udar progresu di’ak ba Timor-Leste iha aspeitu planeamentu no implementasaun programa dezenvolvimentu sira. Tanba aplikasaun modelu no metodu ida nune’e sei ajuda Timor-Leste bele garante gastu orsamentu no rekursu sira ba dezenvolvimentu, sei promove no hamosu duni rezultadu ne’ebé diretamente no indiretamente sei kontribui ba kriasaun mudansa di’ak iha povu nia leet no ba Nasaun.

Maibé sasan normativu sira sei la sai realidade kuandu ita laiha kapasidade atu aplika ho di’ak no loloos. Iha aspetu prátika no aplikasaun ka implementasaun ne’e mak ita sei ko’alia barak kona-ba kreatividade no inovasuan sira. Metodu no modelu planeamentu no programa bazea ba rezultadu no mudansa sira, la’ós de’it nia elaborasaun tenke bazea ba prodús rezultadu no kriasaun mudansa sira, maibé ejize mos kreatividade no inovasaun iha konseitu no kreatividade no inovasaun iha definisaun kona-ba estratejia, meiu, maneiras no asaun sira ba atinje duni rezultadu no mudansa sira. La fasil duni  aplika modelu no metodu ida ne’e, maibé la’ós buat todan ida atu bele hala’o metodu ne’e.

Kreatividade presiza atu define estratéjia, maneira, meiu no asaun sira ne’ebé bele fasilita efetivamente, duni atinjimentu rezultadu no kriasaun mudansa sira. Inovativu presiza atu define meta ne’ebé rasionál no bele atinjidu, definisaun programa no atividade foun ne’ebé kondus no relevante duni atu hala’o no liliu bele lori ba atinje duni meta, rezultadu no mudansa sira.

Entaun iha ne’e mak ejize duni membru governu no kargu xefia sira iha administrasaun públika atu iha kapasidade forte deside no opta dalan hotu hotu ne’ebé favorese no bele fasilita kriasaun no realizasaun kreatividade no inovasaun sira iha prosesu planeamentu no implementasaun programa ne’ebé bazea ba rezultadu no mudansa, no inklui iha aspeitu alokasaun no ezekusaun orsamentu ne’ebé aloka ba programa no atividade sira. Dalan ne’ebé atu opta ne’e mak dalan tolu ne’ebé deskreve ona iha leten, depende ba kondisaun no nesesidade riil iha kada instituisaun governu no iha administrasaun públika.

Dili, 27 jullu 2020

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here