Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gaspar Soares, hamutuk ho Ministru Administrasaun Estatal no Xefe Suku Manleuana ko'a fita bainhira inaugura Sede Suku Manleuana. Imajen/Osória Marques.

DILI, 23 jullu 2020 (TATOLI)–Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gaspar Soares, hateten sede suku sira iha territóriu Timor-Leste tomak hasoru problema mak menus fasilidade suku nian atu xefe suku sira utiliza hodi hala’o sira-nia knaar loro-loron nian. 

Notísia Relevante: Governu Inaugura Sede Suku Manleuana

“Sede suku sira iha territóriu Timor-Leste tomak hasoru problema. Ne’e ita rekonese maibé la’ós de’it suku sira iha Munisípiu Dili mak enfrenta problema hanesan ne’e. Suku iha Munisípiu sira hotu kuaze enfrenta situasaun hanesan”, tenik Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gaspar Soares iha ámbitu inaugurasaun Sede Suku Manleuana hodi hatán ba preokupasaun hosi Xefe Suku Manleuana kona-ba menus fasilidade, iha Manleu, Dili, kuarta ne’e.

Ho kestaun hirak ne’e, nia dehan, Governu labele halo milagre hodi halo buat hirak ne’e di’ak hotu kedas iha tempu ida de’it no Governu liuhosi Munisípiu Dili sei la taka matan ba preokupasaun sira hosi xefe suku sira.

Prezidente Autoridade Munisípal Dili, Gaspar Soares. Imajen/Tatoli

“Tanba ne’e, importante mak ita hotu iha kompreensaun hanesan katak maski ita la’o neineik maibé ita la’o nafatin. Se iha buat balun ita haree, ita hatene no ita espera katak iha tinan oin mai, iha oportunidade tuir mai ita sei haree no hadi’a,” nia dehan. 

Tuir nia, Primeiru-Ministru hatete iha 2021 be mai Governu sei fó atensaun di’ak liután atu oinsá haree fasilidade suku nian ne’ebé oras ne’e sei menus.

“Ha’u hatene, amu liurai no amu xefe aldeia sira iha vontade atu servisu maibé dala ruma laiha fasilidade ne’ebé adekuadu hodi suporta ba sira-nia servisu iha suku nian,” nia esplika.

Aleinde ne’e, Gaspar Soares informa iha suku foun barak iha territóriu Timor-Leste maibé suku foun lima (5) mak iha Dili, ne’e iha faze konstrusaun sede suku mak hanesan Suku Ailook iha Postu Administrativu Cristo Rei, Suku Madohi, Bebonuk no Manleuana iha Postu Administrativu Dom Aleixo no Suku Mantelelao iha Postu Administrativu Metinaro nian.

“Ohin, ita hamutuk iha ne’e atu halo inaugurasaun ba sede suku Manleuana, tanba sede suku hanesan mós eskola no hanesan fasilidade sira seluk hodi ita konsidera hanesan patrimóniu komunidade ninian,” nia hateten. 

Bainhira dehan patrimóniu komunidade ninian, nia hateten, mak komuniadde hotu tenke kuidadu, tau matan ba sede suku ne’e, para depois utiliza fasilidade ida-ne’e ho tempu naruk.

Nia haktuir, sede suku lima (5) ne’e, rua (2) mak atinji ona 100% mak Suku Mantelelao no Manleuana, no suku tolu (3) seluk mak Suku Madohi, Bebonuk no Suku Ailook mak seidauk finaliza nia konstrusaun.

Jornalista : Osória Marques

Editór       :  Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here