Ministru Asuntu Parlemantár no Komunikasaun Sosiál, Francisco Jerónimo, no ekipa hasai foto hamutuk membru Rádiu Komunidade Comoro, hafoin halo vizita kortezia, kuarta (22/07). Imajen/Natalino Costa

DILI, 22 jullu 2020 (TATOLI) – Ministru Asuntu Parlemantár mo Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS), Francisco Jerónimo, halo vizita kortezia ba Rádiu Komunidade Comoro no iha vizita ne’e Ministru identifika kestaun balun hanesan jornalista presiza kapasita-an.

“Ba rádiu komuidade rasik sira-nia problema maka infraestrutura, jornalista sira presiza halo tan formasaun atubele eleva kapasidade hodi fó informasaun ne’ebé di’ak liután no mós kapasitasaun ba tékniku rádiu sira,” tenik Ministru Francisco durante vizita iha Rádiu Komunidade Comoro, kuarta ne’e.

Tuir governante ne’e, vizita ne’e nu’dar parte ida hodi haree kondisaun infraestrutura Rádiu Komunidade rasik, atu nune’e bele hatene limitasaun saida maka rádiu ne’e enfrenta.

“Mai vizita Rádiu Komunidade hanesan mós ha’u-nia vizita ba iha mídia sira hotu ho objetivu maka atu mai haree realidade ne’ebé maka iha, nune’e ita bele hanoin saida maka atu halo ba futuru,” nia karesenta.

Ministru Francisco komprometidu sei nafatin fó apoiu ho rádiu no mídia hotu, liuhosi transferénsia públiku no sei iha formasaun ba jornalista sira.

“Sei iha formasaun ba iha jornalista Rádiu Komunidade sira, liuhosi Sentru Formasaun Komunikasaun no Teknolojia (CEFTEC, sigla portugés),” nia subliña.

Iha fatin hanesan, Diretór Ezekutivu Rádiu Komunidade Comoro, Natalino Fernandes Ximenes, hateten nia parte hato’o dezafíu ba Ministru Francisco kona-ba infraestrutura edifísiu ne’ebé ki’ik no limitasaun falisidade komputadór.

“Dezafíu ne’ebé maka ami enfrenta maka infraestrututura. Ami iha edifísiu ne’ebé ki’ik no komputadór sira ladún sufisiente ba serbisu produsaun tanba ami jornalista lubuk ida no iha parte seluk maka espasu ne’ebé maka ki’ik difikulta prosesu produsaun programa sira la’o ladún efetivu,” nia realsa.

Nia realsa, iha enkotru ne’e mós relata ba MAPKOMS kona-ba  fundu transferénsi públiku ne’ebé kada apoiu ba Rádiu Comunidade Comoro tarde tanba kauza husi daudaun ne’e la’o ho Dotasaun Orsamentu Temporáriu (DOT).

“Ministru nia vizita ohin ne’e nia parte ida atu rona direita, nune’e ba oin sei rezolve kestaun no labele desmotiva membru Rádiu Komunidade Comoro halo produsaun ba programa,” Natalino subliña.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here