EDTL instala iluminasaun iha estrada área Taibesi, Dili. Imajen/Mídia MOP-EDTL

DILI, 16 jullu 2020 (TATOLI) – Ministériu Obra Públika (MOP) liuhosi Diresaun Jerál Eletrisidade Timor-Leste (DG-EDTL) kontinua hala’o instalasaun iluminasaun iha estrada públiku iha kapitál Dili atu fó naroman ba movimentasaun komunidade sira iha tempu kalan.

Ministru Obras Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, apela ba komunidade sira hotu ne’ebé mak hetan ona iluminasaun iha estrada atu kuidadu ho di’ak.

“Husu ba populasaun tomak iha kapitál Dili, atu kuidadu no labele estraga iluminasaun ne’ebé monta ona iha estrada no fatin públiku inklui iha jardín sira,” dehan Ministru Salvador kuarta ne’e.

EDTL sei kontinua hala’o instalasaun no manutensaun ba iluminasaun iha estrada ninin ka iha fatin públiku, inklui jardín sira iha Dili laran.

Pakote servisu iluminasaun iha estrada hahú hosi Palásiu Governu to’o Nobre, Audian, Metiaut, Cristo Rei, Becora, Bairro dos Grillos, Bemori, Culuhun, Bidau, Santa Cruz, Kintál Kiik, Bebonuk, Lahane, Becuse, Taibesi no fatin seluk tan.

Enkuantu instalasaun ba liña elétrika kobre hosi estrada Fatukama (Hosi estátua Cristo Rei) to’o ponte BJ Habibie, kontinua to’o estátua Amu Papa João Paulo inklui ahi iha jardín laran.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here