MInistru Edukasaun Juventude no Desportu, Armindo Maia

DILI, 30 juñu 2020 (TATOLI)-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia, bolu atensaun ba Dirijente Eskola Públiku sira iha Kapitál Dili no Munisípiu atu iha seriedade servisu hodi halo preparasaun nune’e bele re-ativa ona prosesu aprendizajen ba estudante sira.

“Ha’u la temi eskola ne’ebé maibé ha’u bolu atensaun ba dirijente sira ne’ebé mak sei toba hela atu bo’ok an hodi organiza prosesu preparasaun ba eskola sira,” dehan Governante ne’e ba Jornalista Sira iha Salaun Konferénsia MEJD, Vila Verde.

Nia dehan durante ne’e akompañia  desizaun balun husi Ministra sesante Dulce de Jesus Soares, tanba fó  ona autorizasaun ba eskola idaidak hodi uza osan konsesaun eskolár para sosa ekipamentu prevensaun COVID-19.

Tanba ne’e, nia dehan eskola sira laiha rajaun atu implementa desizaun nee tarde hodi afeta ba prosesu aprendizajen.

Kona-ba re-ativa prosesu aprendizajen, Armindo Maia konkorda ho desizaun husi Governante anteriór hodi re-ativa eskola sira fazeadamente.

“Ita labele foti risku di’ak liu ita re-abertura eskola fazeadamente to’o situasaun ne’e permite ona mak bele iha mudansa, tanba ita hakarak halo prevensaun molok akontese buat ruma ba estudante sira,”katak Nia.

Jornalista : Tomé Amado 

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here