Formador husi Fundasaun Alola hasai foto hamutuk ho pesoal saude 36 husi Munisipiu Dili. Imajen/Felicidade Ximenes.

DILI, 23 juñu 2020 (TATOLI)-Fundasaun Alola, tersa ne’e fó formasaun ba pesoál saúde hamutuk ema na’in 36 maihosi Sentru Saúde neen no Postu Saúde hamutuk 19 iha Munisípiu Dili nian.

“Formasaun ba pesoál saúde kona-ba pakote integradu grupu suporta inan mak atu kapasita pesoál saúde sira liuhusi kuidadu saúde primária,”informa Diretóra Ezekutivu Fundasaun Alola, Maria Imaculada Guterres, ba jornalista sira iha Salaun Institutu Nasionál Saúde Comoro, ohin.

Tuir espetativa husi Fundasaun Alola nian katak Grupu Suporta Inan sei sai hanesan promotor no edukadór hodi promove prátika saúde ba inan no oan, fó saúde nutrisaun, saúde ambientál ijiéne nune’e bele hadi’a saúde inan no oan iha Timor-Leste.

Grupu Suporta inan iha mós mehi hodi  kontribui ba  fó susesu programa planu asaun ba komunidade no saneamentu ijiéne (PAKSI) liliu la soe fo’er arbiru.

“Grupu suporta inan ne’e kompostu husi komunidade feto no mane sira ne’ebé mak interese servisu voluntariamente atu bele apoiu ita-nia pesoál saúde sira ne’ebé mak iha sira-nia suku hodi bele tau matan ka eduka inan sira ka komunidade  ba koidadu saúde primária liliu ba saúde labarik nian,”nia esplika.

Programa ne’e hetan apoiu orsamentu rihun $ 20 husi Uniaun Europeia liuhusi UNICEF no implementa husi Fundasaun Alola, formasaun ne’e komesa loron 23 no sei ramata iha 26 fulan juñu 2020.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here