Prezidente CCFP, Juvinal Dias. Imajen/Espesiál

DILI, 17 juñu 2020 (TATOLI)—Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu (KKFP) husu Parlamentu Nasionál tetu ho merkadu finanseira molok autoriza Governu foti millaun $286.8 hosi fundu petrolíferu.

Prezidente KKFP, Juvinal Dias, hato’o ideia ne’e hafoin simu konvite hodi fó hanoin ba Parlamentu Nasionál molok aprova pedidu levantamentu ba fundu petrolíferu ho montante millaun $286.8 hosi fundu minarai.

“Ita foti ona millaun $250 no planu atu foti tán millaun 286.8 hosi fundu petrolíferu iha trismestre ida-ne’e. Tanba ne’e, Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu hanoin katak atu foti tán osan ida-ne’e presiza tau konsiderasaun ba asuntu lubuk ida espesialmente ba situasaun merkadu finanseira ne’ebé dezde 2020 iha trimestre dahuluk ita lakon millaun $843 hosi merkadu finanseira iha investimentu equity,” Prezidente KKFP, Juvinal Dias, sujere liuhosi plenária, Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Eis Peskizaddór Lao Hamutuk ne’e akresenta, maske iha fulan-abríl rekupera millaun $697 maibé nafatin iha inserteza ba Timor-Leste nia fundu petrolíferu tanba ekonomia nasaun balun seidauk rekupera maka’as liu.

Tanba ne’e levantamentu hirak ne’e tenke konsidera aspetu hirak ne’e, nune’e labele fó todan ba fundu petrolíferu, espesialmente ekonomia Timor-Leste nian ba futuru.

Prezidente KKFP ne’e fundamenta, hosi levantamentu ida-ne’e haree katak millaun $250 aumenta ho millaun $286.8 ne’e ekivalente ho kalkulasaun Rendimentu Sustentável Estimativa (RSE) ne’ebé prevee ba orsamentu estadu 2020.

“Bele ka lae, foti. Ne’e depende nai deputadu no deputada sira-nia desizaun. Maibé, konsellu hanoin katak transferénsia fundu petrolíferu tenke liuhosi lei orsamentu jerál ida, katak tenke kumpre rekezitu sira-ne’ebé hatete iha artigu 7 no artigu 9 lei fundu petrolíferu,” Eis Preskizadór Lao Hamutuk ne’e fó hanoin.

Prezidente KKFP ne’e esplika, artigu 7 no artigu 9 hosi lei fundu petrolíferu ne’e  dehan fundu petrolíferu só bele transfere ba konta únika Orsamentu Jerál Estadu no limite RSE.

“Iha ami-nia linguajen Dotasaun Orsamentu Temporáriu la’ós Orsamentu Jerál Estadu,” dehan Juvinal Dias.

Prezidente KKFP ne’e haree hosi aspeitu ekonomia kuandu pedidu levantamentu ne’e atu finánsia de’it mákina estadu sei prezudika dezenvolvimentu ekonómika iha rai-laran.

“Tanba DOT la mai ho nia indikadór ba estímulu ekonómiku nian. Tanba ne’e, ami hanoin katak aspeitu hirak ne’e tenke hetan konsiderasaun. Ami hanoin katak dalan di’ak liu foti osan atu finánsia mákina estadu tenke liuhosi Orsamentu Jerál Estadu,”  Prezidente KKFP ne’e hato’o pareser ba Parlamentu Nasionál atu tau konsiderasaun.

Entretantu, Prezidente Komisaun D (Ekonomia no Dezenvolvimentu), Deputadu Antoninho Bianco, hateten DOT ne’e parte integrante hosi Orsamentu Jerál Estadu 2019 no 2020.

“Konsellu konsultivu mai ne’e atu obriga ita, la’ós. Maibé, fó hanoin sira-nia pareser dezde uluk to’o agora, hanoin balun konsidera no hanoin balun seidauk konsidera. Tinan ida-ne’e ka tinan oin mai orsamentu sempre foti hosi fundu tanba ita-nia reseita doméstika de’it la ultrapasa millaun $200,” Deputadu FRETILIN ne’e hateten.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       :  Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here