Selebra aniversáriu BSTL ba daualuk ho doasaun raan. Imajen/Tatoli.

DILI, 15 juñu 2020 (TATOLI)-Tuir relatóriu husi Banku Sangue Nasionál HNGV fó sai katak hahú husi fulan-janeiru to’o maiu 2020, populasaun 1.500 maka fó ona doasaun ran Ospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV-sigla portugés) Dili.

Xefe Departamentu Laboratóriu no Banku Sangue Nasionál,  Frans Rodrigues da silva, informa populasaun ne’ebé rejistu besik rihun rua, maibé 1.500 maka konsege halo doasaun ran no restu labele tanba deteta balun sofre moras hepatitis no sepilis

Notísia Relevante:2019-2020, Dadur 180 Fó Doasaun Ran ba HNGV

”Doasaun ran iha tinan kotuk aumenta maka’as maibé agora daudaun tanba de’it COVID-19 ema la dun mai halo doasaun ran entaun agora daudaun menus, husi fulan-janeiru to’o maiu hamutuk 1500 de’it,”dehan nia ba jornalista sira iha HNGV Dili ohin.

Doasaun ran husi família pasiente ho pursentu 80 % kompara ho doasaun voluntáriu ho pursentu 20% de’it.

“Durante Estadu Emerjénsia ema mai voluntáriu hasai ran mak ema na’in rua to’o lima de’it maibé kompara ho situasaun normál tinan kotuk nian loron ida ema mai voluntáriu doasaun ran hamutuk 15 to’o 16,”nia esplika.

Pesoál sira ne’ebé oferese ran ne’e barak liuhusi família pasiente, depois voluntariu husi Cruz Vermella Timor-Leste, Polisia Nasionál Timor-Leste, FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste, Dadur husi Prijaun Becora no seluk tan.

 Tipu ran  A, B, AB no O maka Banku Sangue Nasionál presiza hodi oferese ba pasiente sira bainhira halo operasaun ka sofre moras seluk tan ne’ebé presiza duni doasaun ran.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Agapito dos Santos

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here