Ministru Francisco dada-lia ho parseiru dezenvolvimentu sira iha ninia gabinete, Palásiu Governu, sesta (12/06). Imajen/Mídia-MAPKOM

DILI, 12 juñu 2020 (TATOLI) – Reprezentante Organizasaun Nasaun Unida (ONU), Roy Trivedy hamutuk ho Embaixadora Estadu Unidu Amérika (EUA) iha Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, hasoru malu ho Ministru Asuntu Parlamentár no  Komunikasaun Sosiál, Francisco Jerónimo hodi ko’olia kona-ba situasaun atuál no felisita kargu foun.

Ministru Francisco hetan pose iha loron 29 maiu, hamutuk ho membru governu na’in-ualu seluk.

Governante ne’e haktuir, enkontru ohin aleinde hetan felisitasaun, ko’alia mós kona-ba kooperasaun ne’ebé antes ne’e halo ona hamutuk hó Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntu Parlamentár (MRLAP) no sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS).

“Reprezentante ONU no Embaixadora Amérika mai hodi fó kongratula ba ha’u tanba sira prontu atu apoiu nafatin ita, liuliu Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOM) tanba antes ne’e iha ona kooperasaun no agora sei kontinua nafatin. Ami sei nakloke nafatin no ba oin sei hasoru malu nafatin hodi haree programa sira ne’ebé durante ne’e iha ona no keta iha programa foun tan sei ko’alia ba malu,” dehan Ministru ne’e ba Agência Tatoli, iha Palásiu Governu, hafoin enkontru, sesta ne’e.

Nia subliña, programa prioridade ne’ebé atu MAPKOM no SEKOMS atu hala’o uluk mak dezenvolve infrastrutura.

“Programa mak nafatin infrastrutura, ne’ebé sei sai prioridadea ba ministériu ne’e rasik. Sira apresia no hakarak kontinua programa sira uluk hanesan relasaun ho jornalista no formasaun sira sei kontinua nafatin,” nia akresenta.

Iha sorin seluk, Reprezentante ONU iha Timor-Leste, Roy Trivedy, konsidera MAPKOM iha papel importante tanba envolve iha Parlamentu Nasionál.

Kona-ba asuntu COVID-19, parte ONU prontu atu koopera.

“Ami ko’alia mós kona-ba situasaun COVID-19 ne’ebé daudaun ne’e mundu tomak enfrenta no iha impaktu boot ba nasaun hotu, no mós ami ohin ho Ministru ko’alia kona-ba ligasaun komunikasaun nian inklui ajuda ne’ebé ONU prinsipalmente hamutuk ho ministériu bele reforsa iha servisu komunikasaun nian,” nia tenik.

Embaixadora EUA iha Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, orgullu tanba iha oportunidade hasoru Ministu foun, tanba ne’e ba oin nia promete sei apoiu iha área komunikasaun sosiál nian no mós lejizlasaun.

“Ha’u senti orgullu tanba iha oportunidade foin dahuluk mai hasoru ho Ministru Francisco Jerónimo. Iha enkontu ami ko’alia kona-ba asuntu parlamentár inklui komunikasaun sosiál nian no ami mós ko’alia kona-ba nia kna’ar foun hanesan prioridade iha parlamentu no iha área komunikasaun sosial. Ha’u afirma ba oin ami sei apoia Timor-Leste ba iha área komunikasaun sosiál no lei antí-korrupsaun,” nia subliña.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here