Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Deputada Maria Angélica Rangel. Imajen/Egas Cristovao.

DILI, 10 juñu 2020 (TATOLI)—VIII Governu Konstitusionál lideradu hosi Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu Parlamentu Nasionál atu autoriza orsamentu millaun $286.8 hosi fundu petrolíferu hodi finansia mákina Estadu no reforsa fundu COVID-19.

Notísia Relevante: Governu Bele Rekorre Ona Millaun $250 Hosi Fundu Petrolíferu

Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Deputada Maria Angélica Rangel, hateten Ohin, ami hetan karta hosi Governu kona-ba pedidu urjénsia ba levantamentu fundu petrolíferu tanba Governu presiza. Prezidente Komisaun C, simu ona proposta ne’e hosi Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Guterres.

“Ohin, ami hetan karta hosi Governu kona-ba pedidu urjénsia ba levantamentu fundu petrolíferu tanba governu presiza. Ita hotu hatene katak iha períudu ida-ne’e estadu laiha osan, Governu husu millaun $286.8 hodi sustenta ita-nia mákina Estadu no hodi reforsa fundu COVID-19,” dehan Deputada Maria Angélica Rangel ba jornalista sira, iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Prezidente Komisaun C seidauk bele esplika detallu kona-ba rúbrika hosi montante orsamentu tanba Governu sei fó razaun liuhosi audiénsia públika.

“Ami sei husu Governu atu mai responde antes ba diskusaun iha plenária,” Prezidente Finansa Públika ne’e hateten.

Antes ne’e, Parlamentu Nasionál autoriza ona Governu foti millaun $250 hosi fundu petrolíferu. Ho montante ne’e millaun $100 reforsa tezouru no millaun $150 prevé espesífiku ba fundu COVID-19.

Prezidente Komisaun C ne’e fundamenta, Governu nia pedidu ho karáter urjénsia entaun sei kumpre tuir Rejimentu Parlamentu Nasionál artigu 97.

“Aban feriadu, ami sei serbisu iha sesta-feira no espera segunda-feira bele konklui ona ida-ne’e,” nia dehan. 

Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 97 (Prosesu Urjente) alínea 1 hateten, ba kualkuér projetu ka proposta lei ka rezolusaun bele uza prosesu urjente.

Iha alínea 2 hosi artigu ne’e dehan, inisiativa ba prosesu urjente kompete ba Deputadu sira, ba bankada parlamentár sira ka ba Governu.

Alínea 3 hosi artigu ne’e esplika, pedidu ba urjénsia ne’e haruka ba komisaun kompetente, ne’ebé sei apresia iha prazu 24 oras nia laran, no tenke elabora pareser fundamentadu.

Alínea 4 hosi artigu ne’e fundamenta, pareser ne’e elabora tiha, plenáriu sei delibera kona-ba urjénsia, no debate organiza husi Konferénsia Reprezentante Bankada Parlamentár sira-nian.

Notísia Relevante: PR Promulga Transferénsia Estraordinária Millaun $250 Hosi Fundu Petrolíferu

Jornalista : Evaristo Soares Martins  

Editór       : Cancio Ximenes

  

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here