Ministra Edukasaun Juventude no Desportu, Dulce de Jesus Soares. Imajen dok. TATOLI

DILI, 09 junu 2020 (TATOLI)–Ministra Edukasaun Juventude no Desportu, Dulce de Jesus Soares, tersa ne’e entrega ekipamentu hanesan motorizada lima, karteira 150, máskara 5.000 no seluk tan ba Prezidente Rejiaun Autónomu Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) José Luis Guterres hodi reforsa prosesu aprendijazen iha ámbitu prevensaun COVID-19.

Ministra Dulce hateten kadeira no meja 150 sei entrega ba eskola Ensinu Báziku Boboloa Oé-Cusse tanba eskola ne’e falta karteira hodi afeta ba estudante tuur de’it iha rai bainhira partisipa iha prosesu aprendijazen.

Maibé máskara ne’e sei distribui hotu ba eskola sira ne’ebé iha nesesidade atu fahe ba estudante sira.

Iha tempu hanesan, Prezidenti Autoridade RAEOA, José Luis Guterres, agradese ba MEJD tanba fó ona apoiu ekipamentu ba RAEOA.

“Ha’u agradese ba ita bo’ot iha oportunidade diak ida ne’e, ha’u hodi dirijente tomak hateten katak ami simu fasilidade no ekipamentu sira ne’e no sei uza tuir ninia dalan ho responsalblidade,”katak Lugu hafoin simu apoiu ne’e iha Salaun MEJD, Vila Verde ohin.

Ikusliu Inspetóra Jerál MEJD, Maria Manuela Gusmão, husu ba Prezidente Autoridade RAEOA atu entrega motorizada lima ne’e ba Inspetór Edukasaun iha RAEOA au uza ho responsabilidade.

“Ha’u husu ba inspetór eskola sira atu utilija fasilidade sira ne’e ho responsalblidade tanba sasán sira ne’e patrimoniu estadu nian tenke iha sentidu pertensia tanba ne’e kuidadu ba hodi fasilita ita bo’ot sira nia servisu ba oin ho diak,”apela Maria Manuela.

Hatan ba pedidu ne’e, José Luis Guterres hateten sei husu ba inspetór sira atu uza motorizada hirak ne’e ho responsabilidade.

Nia esplika hafoin simu mandatu hodi lidera RAEOA nia re-ativa funsaun inspetór iha eskola idaidak hafoin tinan lima liuba elimina ona.

“Ohin iha ha’u nia mandatu konsege simu filafali motorizada 5 ne’ebé la konsege entrega ba RAEOA tanba iha tinan 5 liuba administrasaun anteriór hakotu tiha funsaun inspetória ba iha eskola sira iha RAEOA,”katak nia

“Maibé agora ami re-ativa tanba sente katak inspetoria ne’e asaun ida importante tebes,” tenk Lugu.

Lugu konsidera funsaun Inspetór eskola sira ne’e importante hodi tulun Ministériu Edukasaun ba dezenvolve área edukasaun iha RAEOA.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Agapito dos Santos

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here