Xefe Suku Defauasi, Postu Administrativu Baguia Munisípiu Baucau, Salustiano Ximenes Guterres.

DILI, 08 juñu 2020 (TATOLI)–Xefe Suku Defauasi, Postu Administrativu Baguia Munisípiu Baucau, Salustiano Ximenes Guterres, hateten Suku Defauasi iha uma-kain 225 mak sei bele hetan ka simu subsídiu $200.

Notísia Relevante: Governu Benefísia Uma-Kain 298.119 iha Munisípiu 12

Maski nune’e, xefe suku ne’e hatutan, mosu problema ida mak xefe família balun nia naran sai fali iha aldeia seluk ne’ebé halo konfuzaun.

“Ha’u-nia benefisiáriu hosi Suku Defauasi iha 225 xefe família ho naran ne’ebé mak kompletu. Maibé, problema mak naran xefe família balun nia naran sai fali iha aldeia seluk. Maibé, ami koordena ona no sei bele pagamentu tuir ida-idak nia aldeia,” dehan Xefe Suku Defauasi, Salustiano Ximenes Guterres, ba Ajénsia TATOLI via telefonika, segunda ne’e.

Nia dehan, Governu aloka ona osan ba Suku Defauasi Postu Administrativu Baguia, Munisípiu Baucau, hamutuk $45.000 hodi bele benefisia ba xefe família 225.

“Osan ne’ebé mak Governu aloka mai iha ami-nia suku hamutuk $45.000, hodi halo pagamentu ba xefe família 225,” xefe suku ne’e hateten.

Nia dehan, nia garante komunidade iha suku refere sei simu subsídiu $200 ba COVID-19 nian hosi Governu. Tanba ne’e, nia husu ba komunidade sira ne’ebé mka hetan subsídiu ne’e uza ba nesesidade ho di’ak.

“Ha’u garante ha’u-nia komunidade sira iha Suku Defauasi katak sira sei hetan hotu subsídiu $200 ba COVID-19 nian hosi Governu. Tanba ne’e, husu ba komunidade sira ne’ebé mka hetan subsídiu ne’e uza ba nesesidade loron-loron nian ho di’ak,” dehan nia.

Suku Defauasi kompostu hosi aldeia haat (4) mak hanesan Aldeia Defauasi, Aldeia Laribere, Aldeia Saemeta no Aldeia Uaerou.

Notísia Relevante: Ohin, Ekipa Pagamentu Subsídiu $200 Dezloka ba Munisípiu

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here