Segundu Vise-Prezidente Parlamentu Nasional, Luis Roberto, Deputadu Bankada KHUNTO

DILI, 05 juñu 2020 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) liuhosi reuniaun líder bankada deside sei ezekuta  orsamentu $500.000 hodi halo monitorizasaun ba atividade hotu ne’ebé finánsia hosi Fundu COVID-19.

Notísia Relevante: KM Aprova Dekretu-Lei Regula Fundu COVID-19 Millaun $150

Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto, haktuir desizaun ne’e lider bankada sira deside iha iha loron kinta (04/06/2020) horisehik.

“Horisehik ami deskuti no deside ona osan $500.000 ne’e oinsá atu halo ezekusaun. Ami haruka-fali ba komisaun idak-idak (Komisaun Espesializada sira) hatama sira-nia pareser (planu no programa) hodi uza orsamentu $500.000 ne’e. Ha’u hanoin parlamentu mós bele jere maibé fila-fali ba planu komisaun ida-idak nian kona-ba bainhira mak atu ezekuta, ne’e fila-fali komisaun idak-idak ninia planu,” Deputadu Luis Roberto, informa jornalista sira iha resintu Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Parlamentu Nasionál aprova pedidu levantamentu extraordinária hosi fundu petrolíferu ho montante millaun $250. Hosi millaun $250 ne’e millaun $100 reforsa kofre estadu hodi finánsia Dotasaun Orsamentu Temporáriu (DOT) no millaun $150 espesífiku ba fundu COVID-19.

Hosi millaun $150 ne’e, Parlamentu Nasionál hetan $500.000 hodi halo atividade fiskalizasaun ba atividade hotu iha ámbitu halo prevensaun no kombate hasoru surtu COVID-19.

“Ami hein planu no programa hosi komisaun espesializada sira hodi uza osan ne’e,” nia hateten.

Komisaun Espesialiazada sira iha Parlamentu Nasionál mak hanesan Komisaun A (Justisa no Konstitusionál), Komisaun B (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa), Komisaun C (Finansa Públika), Komisaun D (Ekonomia no Dezenvolvimentu), Komisaun E (Infraestrutura), Komisaun F (Saúde, Seguransa Sosiál no Igualdade Jenéru) no Komisaun G (Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania).

Antes ne’e, bankada CNRT mak propoin orsamentu $500.000 ne’e maibé bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO kontra no ejize montante orsamentu ne’e fó ba Governu mak ezekuta.

Notísia Relevante: Konstituisaun Obriga PN Fiskaliza Ezekusaun Fundu COVID-19

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór         : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here