Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 03 juñu 2020 (TATOLI)—Komisaun E (Infraestrutura) iha Parlamentu Nasionál sei hala’o fiskalizasaun ba jestaun no administrasaun ne’ebé la’o iha Ministériu Obra Públika (MOP) no Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK).

Vise-Prezidente Komisaun E, Deputadu Fabião de Oliveira, aprezenta ona planu fiskaliasaun ne’e ba kompostu meza komisaun foun ne’ebé lidera hosi Deputadu Abel Pires da Silva.

“Semana oin, ami hahú ami-nia fiskalizasaun ba terrenu no ami hahú halo fiskalizasaun ba Ministériu Obra Públika, Ministériu Transporte no Komunikasaun, aeroportu no portu sira hodi observa administrasaun no jestaun ne’ebé la’o iha ne’ebá,” Vise-Prezidente Komisaun E, Deputadu Fabião de Oliveira, informa ba jornalista sira hafoin realiza eleisaun ba meza komisaun foun iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Meza Komisaun E foun komposta hosi Deputadu Abel Pires da Silva hosi Bankada PLP re-eleitu ba Prezidente Komisaun E, Vise-Prezidente Komisaun E mak Deputadu Fabião de Oliveira hosi FRETILIN, Sekretária mak Deputada Ana Bela Savio hosi FRETILIN.

Antes ne’e Komisaun E lidera hosi Deputadu Abel Pires da Silva hosi PLP, Vise mak Deputadu Marcos Xavier hosi CNRT no Sekretária mak Deputada Ana Bela Savio hosi FRETILIN.

Vise-Prezidente Komisaun E ne’e hateten, prioridade ne’ebé ohin aprezenta mak tenke halo diferensa uitoan iha Komisaun E katak elabora planu orsamentu komisaun nian.

Nia dehan iha fiskalizasaun iha parte rua mak fiskalizasaun ba ministériu relevante ne’ebé serbisu iha relasaun ho Komisaun E, liuliu ba administrasaun no jestaun nomoos ba terrenu ba haree projetu ne’ebé finansa hosi Orsamentu Jerál Estadu  no halo avaliasaun durante ne’e hala’o Komisaun E hala’o nia kna’ar

Iha planu Komisaun E nain tenke halo relatóriu no pareser ba Parlamentu Nasionál tantu relatóriu mensál, trimestral no anuál.

“Buat sira-ne’e hotu, ami sei foti desizaun deliberasaun iha aban, kinta-feira atu aprova ami-nia planu sira-ne’e para ami atu halo implementasaun. Tanba ne’e mak ha’u hanoin mudansa kompozisaun meza tenke ser iha diferensa ho sira-ne’ebé ke liu tiha ona. Ami presiza hadi’a ida-ne’ebé ke uluk la’o ona, ita haree katak seidauk relevante ita hadi’a di’ak liután ba tinan tolu nia laran,” nia dehan.

Notísia Relevante: Komisaun Espesializada 5 Konklui Ona Eleisaun, FRETILIN Lidera Komisaun A no D

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here