Logotipu JSMP

DILI, 01 juñu 2020 (TATOLI) – Komemorasaun loron internasionál Labarik, segunda (1/06/2020), Organizasaun La’ós Governu nian (ONG, sigla portugés) husi Programa Monitorizasaun ba Sistema Judisiáriu (JSMP-sigla inglés) kontinua husu governu atu asegura direitu labarik sira asesu ba justisa no fó protesaun iha propagasaun COVID-19 no estadu emerjénsia.

Notísia Relevante : KNDL Simu Keixa Kazu Abandona no Violénsia Doméstika Kuaze 15

Loron 01 Juñu kada tinan, mundu tomak inklui Timor-Leste komemora nu’udar loron internasionál ba labarik sira hodi rekoñese, asegura, promove no respeita labarik sira-nia direitu fundamental sira.

Labarik barak sofre violénsia, diskriminasaun no abuzu seksuál oi-oin iha rai bar-barak inklui Timor-Leste até iha sitasaun pandemia COVID-19, labarik sira kontinua hetan violénsia.

“JSMP husu Governu atu asegura direitu labarik sira asesu ba justisa tantu iha situasaun propagasaun COVID-19 no Estadu Emerjénsia,” haktuir, nota komunikadu JSMP ne’ebé Tatoli asesu, segunda (01/06/2020).

Iha komunikadu imprensa ne’e mós haktuir tan katak iha tinan 2019, JSMP monitoriza kazu violénsia doméstika no abuzu seksuál ne’ebé envolve labarik sira hamutuk 52 iha Tribunál Distritál sira hotu. Husi númeru ne’e, krime ne’ebé aas liu mak krime abuzu seksuál ba menór hamutuk 24.

Iha situasaun propagasaun surtu COVID-19, tuir dadus ne’ebé JSMP hetan husi PNTL liuhusi VPU (Unidade ba Ema Vulneravel) iha Munisípiu Aileu, Same, Baucau no Oe-Cuusse husi fulan janeiru-abril 2020, VPU rejista kazu barak envolve kazu Violénsia Bazeia ba Jéneru hamutuk 81 ne’ebé mós inklui vítima labarik.

“JSMP preokupa tebes ho númeru violénsia hasoru labarik ne’ebé kontinua as iha tribunál sira. Situasaun ne’e bolu ita hotu nia atensaun liu-liu estadu atu fó prioridade as, kria polítika ida ne’ebé responsive atu garante protesaun adekuada ba labarik sira nia direitu no liberdade,”  afirma Diretora Ezekutiva JSMP Ana Paula Marçal liuhusi karta komunikadu ba imprensa ne’e.

Notísia Relevante : Juís Sira iha Tribunál Viola Labarik Sira-Nia Direitu

 Artigu 18 Konstituisaun RDTL kona-ba protesaun ba labarik-oan sira define katak; (1) Labarik sira iha direitu ba protesaun espesiál husi família, komunidade, no mós estadu, liu- liu hasoru hahalok hotu hanesan la tau-matan, diskriminasaun, violénsia, opresaun, abuzu seksuál no esplorasaun. (2) Labarik sira hetan direitu hotu-hotu ne’ebé mundu rekoñese, hanesan direitu sira-ne’ebé hakerek ona iha konvensaun internasionál, ne’ebé estadu aprova no simu ona ka ratifika fila-fila. (3) Labarik hotu-hotu ne’ebé moris iha kazamentu nia laran ka lae, iha direitu hanesan kona-ba protesaun sosiál.

Bazeia ba provizaun ne’e, ema hotu no estadu iha obrigasaun atu fó protesaun másimu ba labarik sira no tenke konsidera interese labarik as liu interese sira seluk.

JSMP nafatin ezije ba Parlamentu Nasional, iha lejislatura ida ne’e atu fó prioridade atu halo alterasaun ba Kódigu Penál hodi hamosu artigu espesífiku kona-ba insestu sein haree ba idade no konsentimentu no mós tau iha prioridade ba Ezbosu Lei Protesaun Labarik atu diskute no aprova.

Ikus liu, JSMP hato’o parabens ba labarik sira iha mundu tomak, liu-liu labarik sira iha Timor-Leste no hein katak liuhusi komemorasaun loron mundiál ba labarik ne’e, ema hotu bele hamutuk luta kontra violénsia oioin no diskriminasaun hotu hasoru labarik tanba labarik sira mak futuru nasaun.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here