Prezidenti da Republika, Francisco Guterres Lu Olo. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 29 maiu 2020 (TATOLI)–Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo liuhosi Dekretu Prezidente númeru 41/2020, 28 maiu, fó indultu ba prizoneiru na’in-18.

Iha dekretu lei ne’e haktuir, prizoneiru na’in-17 sei hetan indultu totál ka liberdade total na’in-ida (1) ho indultu parsial tinan ida.

Prezidente Repúblika fó indultu totál ba Calistro Madeira dos Santos, João de Fátima de Deus, Eduardo de Deus, Marito de Jesus, João Barreto, Francisco Ferreira, Odete Martins, Basílio Domingos Hendrique Lemos, Zeca dos Santos Leco, Custódio Manuel da Silva Mau-Meta, Francisco Martins, Jacob Maia de Deus, Pedro Massa, Marcelino Doutel Sarmento, Carlito Doutel Sarmento, Fernando Francisco, Tomás Francisco no indultu parsial ba tinan ida ba Miguel Barreto.

Komunikadu hosi Prezidénsia Repúblika hateten, Xefe Estadu ezerse ninia kompeténsia fó indultu no komutasaun ba pena ne’ebé tuir loloos  atribui iha loron selebrasaun restaurasaun independénsia Timor-Leste ba dala-18 iha 20 maiu, maibé tanba Estadu Emerjénsia parte relevante sira la konsege kompleta informasaun hodi tuir prosedimentu ne’ebé lei haktuir hodi komprova situasaun ba Prezidente Repúblika molok foti desizaun.  Tanba ne’e, Prezidente Repúblika foin bele fó indultu no komutasaun ba prizoneiru na’in-18, iha 28 maiu 2020.

Tinan ne’e, Prezidente Repúblika simu pedidu indultu no komutasaun hosi Ministériu Justisa hamutuk 184.  Molok Prezidente Repúblika foti desizaun, prosesu ba pedidu ida-idak tenke akompaña ho dokumentu sira hosi servisu reinsersaun sosiál no informasaun seluk, inklui kondisaun saúde prizoneiru hosi junta médika.

Pedidu indultu no komutasaun  ba pena ba prizoneiru sira seluk  nian hosi Ministériu Justisa iha prosesu nia laran no Prezidente Repúblika sei foti desizaun iha loron istóriku rua seluk iha 30 agostu no 28 novembru tinan ne’e.

Fó indultu no komutasaun ba pena ba prizoneiru sira nu’udar kompeténsia eskluziva Prezidente Repúblika nia tuir artigu 85 Konstituisaun no Kódigu Penál no Lei númeru 5/2016.

Notísia Relevante: COVID-19 : Xefe Estadu Fó De’it Indultu ba Prizioneriu Na’in-184

 Jornalista : Cipriano Colo

Editór        : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here