Membru PN hosi Bankada PD, António da Conceição ‘Kalohan'. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 26 maiu 2020 (TATOLI)—Xefe Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Deputadu António da Conceição “Kalohan”, hateten loloos ne’e vise-prezidente na’in-rua tenke destitui no halo eleisaun foun, la’ós destitui de’it mak prezidente parlamentu, sekretária no vise-sekretária.

Notísia Relevante: Vise-Prezidente PN Na’in-Rua Mantein Nafatin

“Dalan laloos tán, kuandu dehan destituisaun de’it ba sekretáriu no vise-sekretáriu, sira-na’in-rua la’ós hamriik mesak hosi vise-prezidente na’in-rua. Dalan loloos mak ida-ne’e rejimentu dehan destitui vise-prezidente na’in-rua ne’e hotu hamutuk ho sekretáriu no vise-sekretáriu para depois hodi hili (halo eleisaun). Prezidente parlamentu destitui ona agora vise na’in-rua ne’e kuandu prezidente parlamentu laiha ona entaun sira na’in-rua ne’e mós monu,” Xefe Bankada PD, Deputadu António da Conceicão, informa ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Deputadu António da Conceicão afirma, prezidente parlamentu monu ona, vise-na’in-rua sei hamriik nafatin, ne’e labele. Loloos ne’e destitui vise-prezidente na’in-rua ne’e hotu, karik hili fali sira na’in-rua ne’e buat seluk.

“Se destitui no halo eleisaun ba sekretáriu no vise-sekretáriu ha’u la partisipa. Se ha’u partisipa mós ha’u vota branco. Kona-ba deputadu na’in-haat hosi PD ne’e la’ós desizaun bankada ninian, partidu maka tenke hanoin,” nia hateten.

Nia argumenta ho Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 19 (Eleisaun ba Vise-Prezidente, Sekretáriu no Vise-Sekretáriu), alínea 1 hanesan vise-prezidente sira, sekretáriu no vise-sekretáriu sira-ne’e eleitu ba lejizlatura ida.

Alínea 2 artigu ne’e subliña, hosi kandidatura ba kargu vise-prezidente, sekretáriu no vise-sekretáriu Parlamentu Nasionál tenke subskreve husi mínimu deputadu na’in-ualu no másimu na’in sanulu-resin-rua, no aprezenta liuhosi lista fechada, kompleta no nominativa.

“Regra liuhosi Rejimentu Parlamentu Nasionál ne’e pakote ida-de’i,t” Xefe Bankada PD ne’e esplika.

Alínea 3 hosi artigu ne’e hateten kandidatura ba kargu previstu iha númeru anteriór tenke aprezenta ba Prezidente Parlamentu to’o 24 horas molok data ne’ebé marka ba eleisaun.

Alínea 4 hosi artigu ne’e esplika, eleisaun sei hala’o tuir eskrutíniu sekretu no sei buka atu asegura katak kompozisaun lista konkorrente ida-idak, konforme posível, iha partisipasaun proporsionál husi bankada parlamentár ne’ebé iha reprezentasaun iha parlamentu.

Nune’e alínea 5 hosi artigu ne’e akresensta, kandidatu sira sai eleitu bainhira sira hola parte iha lista ne’ebé hetan maioria absoluta husi votu Deputadu eleitu sira-nian.

Alínea 6 hosi artigu 19 ne’e dehan, remata tiha reuniaun, Prezidente Parlamentu sei komunika kompozisaun meza nian ba Prezidente Repúblika no ba Primeiru Ministru.

Notísia Relevante: Eleisaun Ba Sekretáriu no Vise-Sekretáriu Adia Ba Próxima Semana

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór        : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here