Prezidente Komisaun Funsaun Públika (CFP-sigla portugés), Faustino Cardoso Gomes. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 25 maiu 2020 (TATOLI)–Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso hatete, ohin, hasoru malu Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak hodi ko’alia kona-ba mandatu Komisaun Funsaun Públika ne’ebé sei ramata iha kinta (28 maiu 2020) aban.

“Ohin halo audénsia hodi ko’alia kona-ba mandatu Komisaun Funsaun Públika ne’ebé sei ramata bo haree ba oin oinsá kona-ba servisu Komisaun Funsaun Públika nian durante ne’e,” dehan Prezidente KFP, Faustino Cardoso, ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, Dili, segunda ne’e.

Prezidente KFP hatutan, ema hotu hatene katak mandatu ba KFP iha komisariu na’in lima ne’ebé kompostu hosi ema na’in-tolu indika hosi Governu no na’in rua seluk indika hosi Parlamentu Nasionál ne’ebé labele husik mamuk.

“Tanba ne’e, ohin, ita ko’alia atu ba oin labele hamamuk tanba Administrasaun Públika tenke iha kontinuidade atendementu labele para. Bainhira lakon ka laiha lideransa maka sei prejudika. Tanba ne’e mak Komisaun, ha’u rasik mak mai hasoru malu ho Primeiru-Ministru hodi ko’alia kona-ba mandatu tuir mai. Atu la’o oinsa, imi hein de’it,” nia reforsa tan.

Tuir nia, Primeiru-Ministru kontinua hameno atu bele hala’o servisu di’ak no asegura nafatin funsionamentu KFP hodi asegura nafatin administrasaun públika

Tanba, nia esplika, komisáriu sira ne’e indika hosi instituisaun soberanu rua ne’ebé la hanesan, entaun PM mós haree ida-ne’e atu funsionamentu KFP nian labele estagnadu ka paradu.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here