DILI, 22 maiu 2020 (TATOLI)–Xefe Suku Becora, Postu Administrativu Cristu Rei, Munisípiu Dili, António da Silva Soares hateten, komunidade vitima afetadu ba lalubur ne’ebé akontese iha fulan rua kotuk (sesta, 13 marsu 2020), ohin, simu materiál konstrusaun iha loza Vitoria Fumentu nian.

“Ha’u avizu ona ba Xefe Aldeia sira hodi orienta komunidade sira ne’ebé afetadu ba inundasaun iha loron 13 marsu katak, ohin sira bele foti ona materiál konstrusaun iha loza Vitoria Fumentu nian,” dehan Xefe Suku Bekora, António da Silva Soares, ba Ajénsia TATOLI iha nia servisu fatin, Becora, Dili, sesta ne’e.

Nia hatutan, iha uma hamutuk 40 mak hetan estragus, balun estragus totál no balun ladún maibé materiál konstrusaun mós simu tuir nia estragu sira ne’e.

“Ami halo ona observasaun ba komunidade sira-nia uma ne’ebé hetan estragus hosi lalubur no deteta ona uma hamutuk 40 iha Suku Becora nian. Hosi Aldeia Ahu-Hun hamutuk uma-04, Because kraik uma-16, Aldeia Berebidu iha uma-12, Mota Ulun uma-05, Becusse Sentru uma-01, Aldeia Romi uma-01, Aldeia kakeu-Laran uma-01 ida”, dehan Xefe Suku Bekora.

Xefe Suku ne’e haktuir,  materiál konstrusaun mak hanesan zinku, simentu, pregu iha 7 cm, 10 no 12 cm, besi beton iha 8 mm no 10 mm no arame balu.

“Materiál hirak ne’e sei distribui ba família afetadu ka uma hetan estragus sira maibé ninian maneira simu mak lahanesan no depende ba uma nia estragus ne’e. Ezemplu uma mak aat totál nia simu kompletu maibé aat natón simu sorin-sorin de’it,” nia esplika.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here