Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto. Imajen TATOLI/Doc.

DILI, 15 maiu 2020 (TATOLI)—Segundu Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto, prontu lidera meza parlamentu maibé tenke bazeia ba Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN).

Deputadu Luis Roberto simu ona pedidu ida iha loron kinta ne’e hosi Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO atu lidera meza iha segunda, semana oin.

“Kona-ba prontu ka lae, ha’u hakarak hateten de’it rejimentu kuandu fó dalan sempre prontu maibé rejimentu la fó dalan ita presiza tetu lai. Buat hotu tenke bazeia ba prosedimentu legál ne’ebé mak iha,” Luis Roberto informa ba jornalista sira, iha resintu Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Deputadu Luis Roberto, esplika deputadu parlamentár hamutuk na’in-33 ne’ebé kompostu hosi FRETILIN, PLP no KHUNTO asina rekerimentu ne’e bazeia ba RPN artigu 16-B (destituisaun), alínea 2 katal, pedidu atu hassai hosi kargu sei aprezenta ho justifisaun apropriada, iha rekerimentu ne’ebé pelu menus Deputadu na’in sanulu (10) subskreve no nia votasaun tenke ajenda obrigatoriamente ba sesaun plenária ne’ebé sei hala’o iha loron lima nia laran.

Maibé Segunsu Vise-Prezidente argumenta, RPN artigu 17 (Prezidente Parlamentu Nasionál nia kompeténsia) ne’e esplika hahú hosi alínea 1-a to’o k.

Deputadu Bankada KHUNTO ne’e subliña, hosi artigu 17 ne’e alinea 1-d, admite ka rejeita projetu no proposta lei ka rezolusaun, projetu deliberasaun no rekerimentu, depois verifika tiha ninia regularidade rejimentál, la taka dalan ba direitu rekursu ba plenáriu.

“Atu lidera meza ne’e tuir iérarkia tanba sei iha primeiru vise-prezidente depois mak ita haree, sé buat hotu-hotu tuir rejimentu ha’u prontu”, katak nia.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here