Portavóz CET no Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva. Imajen Tatoli/Cipriano Colo

DILI, 13 maiu 2020 (TATOLI)–Arsebispu Arkedioseze Metropolitana Dili, Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB, konvida pároku sira, relijiozu no relijioza  sira no sarani sira atu dedika loron aban (14 maiu 2020) nu’udár loron orasaun, karidade no jejun iha ida-idak nia fatin.

Arsebispu haktuir ida ne’e, liuhosi komunikadu ne’ebé fó sai hosi Sekretariadu Kámara Ekleziástika, iha loron 12 fulan ne’e, ho intensaun ida atu bele supera problema Surtu Corona Virus.

“Baze iha pedidu Amu Papa nian ne’e, Amu Arsebispu hakarak komunika ba pároku sira, relijiozu no relijioza sira, inklui sarani fiar na’in sira hotu atu iha loron 14 fulan maiu, dedika espesiál loron ida ne’e, hodi reza, jejun, no halo karidade iha ida-idak nia fatin,” dehan Arsebispu Arkedioseze Metropolitana Dili, Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB, liuhosi komunikadu.

Komunikadu ne’ebé asinadu hosi Sanseler Arkedioseze Metropolitana Dili, Padre Paulus Maya, husu ba pároku sira, relijiozu no relijioza sira atu bele halo espozisaun Santíssimu Sakramentu no adorasaun.

Jornalista : Cipriano Colo

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here