Luis Roberto, Deputadu Bankada KHUNTO

DILI, 12 maiu 2020 (TATOLI) – Deputadu Luís Roberto no Deputada Irene Gonzaga Sarmento husi Bankada Parlamentár Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor-oan (KHUNTO) la asina pedidu destituisaun ne’ebé husu destitui kargu Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, tanba konsidera la presiza rekerente barak maka asina.

“Pedidu destituisaun ne’e ha’u la asina. Husi parte KHUNTO nian, ha’u ho Deputada Irene mak la asina tanba razaun bazeia ba rejimentu ema na’in-10 de’it mak asina rekerimentu ne’e maibé agora sira na’in-33 maka asina ona, tanba ne’e ha’u la presiza asina tan”, informa Deputadu Bankada KHUNTO, Luís Roberto iha resintu Parlamentu Nasionál (PN), tersa ne’e.

Notísia Relevante: Bankada Tolu Hatama Tan Pedidu Foun ba Meza PN

Tuir nia, husi parte Bankada KHUNTO ne’ebé asina rekeimentu ne’e mak hanesan Deputada Olinda Guterres, Deputadu António Verdiál de Souza no Deputadu António Nobre Tilman.

Iha parte seluk, Deputadu KHUNTO ne’e rejeita informasaun ne’ebé espalla katak Bankada KHUNTO sei retira hanesan rekerente ba pedidu destituisaun ne’e.

“Sei mantein hela, ami seidauk tuur hamutuk atu retira”, hateten atuál Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e.

PPN, Arão Noé de Jesus da Costa Amrarál, fó sai horisehik katak deputadu na’in-33 mak asina pedidu destituisaun ne’e.

“Iha loron 5 maiu 2020, tuku 16:30, Gabinete Prezidene Parlamentu Nasionál simu proposta pedidu destituisaun ne’ebé asina hosi deputadu na’in-33 ho asuntu rekerimentu ba ajendamentu votasaun ba destituisaun atuál Prezidente Parlamentu Nasionál Timor-Leste no tuir artigu 16-B Rejimentu Parlamentu Nasional nian. Ida-ne’e direitu deputadu sira nian”, hateten Prezidente Arão Noé.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here