Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Armando Monteiro. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 02 maiu 2020 (TATOLI) – Komandu Polísia Munisípiu Dili, ohin, detein suspeitu na’in-haat (4) ne’ebé deskonfia kria konflitu argumentu iha  Aldeia Laloran, Suku Manleuana, Munisípiu Dili.

Notísia Relevante : PNTL ho F-FDTL Monta “Postu Operasaun” Haat iha Dili

Komandante Polísia Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Armando Monteiro, hateten, suspeitu ho inisiál LDS, JM, NP ho LM ne’e, polísia detein ha tuku 09:50 Otl, iha sira-nia rezidénsia no agora submete hela ba prosesu investigasaun, tanba deskonfia kria konflitu argumentu ho komunidade-sira.

“Durante implementasaun estadu emerjénsia iha semana ida-ne’e nia-laran, Komandu PNTL Dili rejistu kazu ida de’it, ne’ebé akontese iha Maneluana,”  informa Superintendente Xefe Armando Monteiro, hodi responde jornalista iha Komandu PNTL Munisípiu Dili, sábadu (02/05/2020).

Armando Monteiro haktuir kronolojia hosi akontesimentu ne’e katak, alin-feto ida hela iha Aldeia Laloran, Suku Manleuana ba hamutuk ho nia kolega no namoradu na’in rua hosi Bebonuk, oras 23:00 Otl, ne’ebé joven balun hasai liafuan mal edukadu, tanba ne’e parte rua la simu malu hodi hamosu konflitu argumentu, ikus mai provoka tuda-malu no polísia too fatin hodi evita konflitu sai boot no prejudika ba komunidade nia hakmatek.

“Ohin dadeer, tuku 09:50 Otl, aprezenta suspeitu na’in haat agora iha prosesu investigasaun iha Eskuadra Polísia Don Aleixo,” dehan Komandante Armando Monteiro.

Nia dehan, problema ne’e nu’udar konflitu privadu la iha ligasaun ho situasaun polítika iha rai-laran.

PNTL mós kontinua halo patrullamentu iha área ne’ebá hodi garante nafatin situasaun hakmatek iha Maneluana no kapitál Dili rasik.

Jornalista : Eugénio Pereira

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here