Prezidente Republika,Imajen/Media PR

DILI, 28 abril 2020 (TATOLI)–Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo”, hato’o obrigadu ba nasaun Austrália no Xina, inklui Organizasaun Internasionál sira ne’ebé fó ona apoiu ba Timor-Leste hodi luta kombate surtu Coronavirus (COVID-19). 

“Ha’u aproveita okaziaun ida ne’e hodi agradese kooperasaun hosi Governu Austrália ne’ebé oferese halo teste ba COVID-19 bainhira Timor-Leste hahú iha kazu suspeitu no ohin loron uza sira-nia rekursu rasik hodi konfirma rezultadu teste hosi ita-nia Laboratóriu Nasional. Embaixadór Austrália koordena daudaun oinsá lori apoiu oin-oin hosi Austrália mai Timor-Leste. Agradese mós ita-nia país belun rai Xina ne’ebé fó ona ekipamentu médiku iha 4 marsu no sei fó tan tuir nesesidade Timor-Leste nian. Aviaun hosi Xina sei to’o ohin, 28 abril no lori mai ita-nia ekipamentu no material barak ba proteje pesoál saúde no hodi halo tratamentu ba sintoma hosi COVID-19. Agradese mós ba Governu Japaun ne’ebé fó apoiu liuhosi organizasaun internasional sira ne’ebé ajuda ita luta hasoru COVID-19,” Xefe Estadu agradese liuhosi mensajen estensaun Estadu Emerjénsia, iha palásiu Prezidensiál, Bairru Pité, Dili, tersa ne’e.

Nia mós Agradese ba apoiu husi Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), United Nations Development Programme ( UNDP), Uniaun Europeia no ajénsia amerikana USAid.

Ba timoroan sira iha rai-liur, inklui diplomata sira, ne’ebé hasoru mós risku hetan moras COVID-19, Xefe Estadu hato’o mós hako’ak boot ida no husu atu kuida nafatin saúde.

“Ha’u hatene katak ita-nia komunidade no grupu solidariedade sira hahú book-an dadaun, liuliu iha rai Austrália, atu haruka apoiu mai Timor-Leste. Timoroan iha Irlanda no Inglaterra foti inisiativa halibur osan no haruka ona mai komunidade kbiit-laek sira. Ha’u hakarak fó-hanoin fali ba maluk sira atu haktuir nafatin medida ne’ebé de’it Governu foti durante Estadu Emerjénsia,” nia fó hanoin.

Hatán ba proposta hosi Nasaun Unida no Primeiru-Ministru Timor-Leste, kada tersa-tersa iha tuku hitu kalan, iha uma, hotu hotu basa liman minutu lima ba pesoal saúde no forsa defeza no seguransa no ema sira seluk ne’ebé iha linha da frente, tanba ema hirak ne’e tau sira-nia an iha risku hodi tau matan ba timoroan hotu-nia saúde no hadook ema hotu hosi moras no mate ho COVID-19.

Tanba sira-nia esforsu mak na’in neen (6) rekupera ona no kazu pozitivu ladún aumenta iha fulan ida-nia laran.

“Iha hahú ohin basa lima ba sira iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, loron dekreta estensaun ba Estadu Emerjénsia. Basá, liman ne’e signifika ita rekoñese sira-nia sakrifísiu no nune’e, ha’u husu ba Governu atu valoriza duni sira ho kondisaun serbisu no kompensasaun di’ak liu. Ha’u-nia hako’ak boot ba maluk sira hotu iha Timor-Leste tomak, ho fiar metin katak, ita sei manán dezafiu foun ne’e. Ita tenke manán duni dezafiu ida-ne’e atu ita hotu bele fila fali ba moris normál atu nune’e labele hetan hamlaha ka moras ka violénsia iha uma-kain sira,” nia subliña.

Xefe Estadu hameno nafatin atu tau fiar ba profisionál saúde sira, ba ekipa inter-ministerial, ba ekipa Akonsellamentu Tékniku, ba Centro Integrado de Gestão de Crise lidera hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé serbisu ho espesialista sira no Organizasaun Mundiál Saúde.

Notísia Relevante: PR Lú Olo: “Estadu iha Dever Atu Proteje Povu Timor-Leste”

Jornalista : Cipriano Colo

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here