Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. Imajen Tatoli/António Gonçalves

DILI, 24 abríl 2020 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) sei halo apresisaun no debate ba karta Prezidente Repúblika nian kona-ba estensaun deklarasaun Estadu Emerjénsia (EE) iha segunda (27/04/2020) semana oin.

Líder Bankada Parlamentár sira sesta ne’e, diskute no aprova ajenda ne’e hafoin simu karta hosi Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’, ne’ebé husu ba Parlamentu Nasionál atu fó autorizasaun nune’e dekreta tán estensaun ba Estadu Emerjénsia iha territóriu nasionál.

“Ami konvoka reuniaun líder bankada hodi halo apresiasaun ba karta Prezidente Repúblika nian, atu estende Estadu Emerjénsia nian. Depois análize bankada sira hotu konkorda atu ajenda ba segunda-feira, tuku 10:00 dadeer, komesa halo apresiasaun no debate iha plenária,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, informa ba jornalista sira hafoin prezide reuniaun líder bankada, iha Sala Konferénsia Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Maske data ba Estadu Emerjénsia dahuluk sei hotu iha loron domingu (26 abríl 2020), maibé Arão dehan, implementasaun estadu emerjénsia kontinua hodi hein plenária deside destinu ba estensaun.

Arão akresenta, loloos ne’e aban (sábadu, 25/04/2020) atu halo plenária estraordinária maibé tanba deputadu sira barak mak ba foho entaun bele implika ba iha votasaun tanba ne’e mak sujere debate ne’e muda ba iha segunda-feira semana oin.

“Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, sei esklarese objetivu depois bankada sira idak-idak halo intervensaun durante minutu 30 kada bankada. Hafoin ne’e última palavra hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, no ikus liu ba votasaun,” nia dehan.

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e fó-sai, katak lala’ok diskusaun la presiza diskusaun kle’an tanba rejimentu parlamentu nasionál hateten intervensaun kada bankada, la dehan kada deputadu.

“Agora bankada komu iha minutu 30 de’it, bankada bele fó tempu ba bankada seluk ka fó ba nia deputadu seluk atu kompleta minutu ne’ebé prevee ona,” nia dehan.

Notísia Relavante: Aban, Líder Bankada Sira Diskute Ajendamentu Renovasaun Deklarasaun EE

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here