Negosiante, Isabel Soares. Imajen Tatoli/Osória Marques.

DILI, 22 abril 2020 (TATOLI)–Negosiante balu lamenta ho atuasaun hosi ekipa Jestaun Merkadoria ne’ebé mak halo apreensaun ba sira-nia modo-tahan sira iha Merkadu Tasi Tolu horisehik (tersa, 21 abril 2020).

“Ami negosiante ne’e atu ba faan iha ne’ebé. Uluk, Xefe Jestaun Merkadoria hateten ba ami katak labele faan iha estrada. Nune’e ami halo tuir regra ne’ebé xefe fó sai maibé tanbasá mak Ekipa Jestaun foti ami-nia modo. Ami faan dook hosi estrada no trotoar. Ami lamenta ho sira-nia atuasaun no serbisu iha terrenu,” dehan negosiante, Isabel Soares, ba Ajénsia TATOLI iha Merkadu Tasi Tolu, kuarta ne’e.

Negosiante ne’e hatutan, Xefe Jestaun Merkadoria mai dehan buat seluk no ekipa Jestaun Merkadoria iha terrenu aplika fali buat seluk.

“Ami hakfodak bainhira ekipa jestaun merkadoria mai foti ami-nia modo-tahan no tau iha kareta no lori tiha. Maibé, ami kontinua faan tanba ami-nia nia moris mak ho modo-tahan sira ne’e. Bainhira, boot sira dehan labele faan entaun oinsá ho hau-nia oan sira-nia moris,” nia dehan.

Karik la punpre regra Estadu Emerjénsia, nagosiante ne’e hatán, bainhira faan modo-tahan iha merkadu refere nia kumpre regra distánsia sosiál, uza máskara no fase liman beibeik.

Nia hateten, atividade faan ne’e labele husik loron ida tanba liuhosi faan modo-tahan mak foin hetan $1 ka $2 hodi sustenta família nia moris kada loron.

“Maske Estadu Emerjénsia, ema hakmatek iha uma no kumpre regra maibé ami kiik ida ne’e tenke faan hodi hetan netik $1 ka $$ mak hodi moris ho oan sira. Bainhira hakmatek iha uma, ami la faan modo-tahan ne’e, labarik sira han saida,” nia dehan.

Hatán ba preokupasaun hosi negosiante ne’e, Xefe Jestaun Merkadoria Munisípiu Dili, Berta Santa hateten, ekipa Jestaun Merkadória kumpre no ezekuta orden tuir superiór haruka.

“Horisehik, ami prende sasán iha Merkadu Tasi Tolu tanba sira faan sai to’o mai estrada entaun ami tenke hasai. Bainhira faan entaun muda ba laran labele iha estrada no trotoar leten. Ha’u hanoin sira faan iha laran ita haree kapas tanba husu atu kumpre regra ne’ebé mak iha,” nia sujere.

Maski Estadu Emerjénsia ba COVID-19, tuir nia, Ekipa Jestaun Merkadoria kontinua mantein serbisu iha terrenu hodi halo patrulla ba negosiante sira ne’ebé faan iha estrada no trotoar leten.

“Ami-nia serbisu la’o normál hanesan baibain. Maske Estadu dekreta Estadu Emerjénsia ba COVID-19 nian maibé ami-nia ekipa kontinua serbisu,” nia esplika.

Notísia Relevante: Ekipa Jestaun Merkadoria Kontinua Halo Operasaun

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here