Membru PNTL halao hela seguransa iha fatin kuarentena obrigatoriu. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 20 abríl 2020 (TATOLI) – Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Dili, domingu  horikalan (19/04/2020), hola kedas medida asaun preventiva ba abitante mane na’in-rua iha kuarentena Otél  Novo Horizonte, Metiaut, Dili, tanba mosu dezentendimentu asaun violentu hodi “tuku-malu”.

Notísia Relevante : Timor-Leste Rejista Tan Kazu Konfirmadu Foun Tolu ba COVID-19, Totál Konfirmadu 22

Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Armando Monteiro. Imajen/Antonio Goncalves

Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Armando Monteiro, informa, motivu hosi dezentendimentu konfrontu ne’e tanba diferensa idea hosi abitante-sira hodi diskute-malu no lakohi lakon sai nervozu hodi ida-idak defende-an to’o “tuku malu”.

Liuhosi koordenasaun  ho parte ekipa saúde iha Kuarentena Otél Nono Horizonte, PNTL transfere kedas abitante na’in-rua ne’e hosi fatin refere; na’in-ida ba Kuarentena Tibar no na’in-ida seluk ba Kuarentena Otél Viena, Hudi-Laran.

“Ita presiza muda halo separasaun tanba talvés sira-nia komportamentu konfrontu ida ne’e bele halo abitante seluk sai pániku no traumátiku,” informa Armando Monteiro, ohin, iha Otél Sakura Audian, Dili.

Tuir observasaun polísia nian durante ne’e iha fatin kuarentena, abitante-sira koopera di’ak, maibé na’in-ida ka rua mak hatudu karakterístika komportamentu ladún koopera, tanba ne’e parte ekipa saúde no parte PNTL rasik ne’ebé fó seguransa iha fatin kuarentena ko’alia beibeik atu sira hotu bele koopera.

Daudaun ne’e membru PNTL ni’an-138 mak kontinua fó seguransa ba iha fatin kuarentena 18 no fatin izolamentu ida (1) ne’ebé pertense ba area jurizdisaun Munisípiu Dili nian.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Francisco Simões

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here