Koordenadór Ligasaun Ofisiál ba Forsa Tarefa COVID-19, Rui Maria de Araújo. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 17 abríl 2020 (TATOLI)-Portavóz Gabinete Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-sigla portugés) Rui Maria de Araújo, informa kazu pozitivu surtu COVID-19 to’o loron sesta (17/04/2020) mantein kazu 18, maibé númeru ba kazu suspeitu coronavirus maka aumenta ba ema 236.

Hosi totál pasiente pozitivu COVID-19 na’in 18 ne’e, ema na’in ida rekupera hodi fila ona bá nia uma, enkuantu ema na’in 17 asegura ona iha fatin izolamentu Sentru Saúde Vera Cruz hodi hetan tratamentu saúde hosi médiku sira.

“Totál kazu suspeitu ba loron ohin mak aumenta ba 236 kompara horiseik iha de’it 229,”dehan Doutór Timoroan,Rui Maria de Araújo, durante konferénsia imprensa iha Sentru Konvensaun Dili, (CCD-sigla portugés), sesta ohin.

Nune’e mós totál rezultadu laboratóriu ne’ebé inderterminadu iha kazu 19 kompara ho dadus iha kinta (16/04/2020) iha de’it kazu 12.Totál kazu provável mantein haat, ema na’in 195 maka negativu

Eis Primeiru-Ministru, Rui Maria de Araújo, saliente kazu konfirmadu no provável iha Timor-Leste restritu ba grupu haat.

Grupu dahuluk, maihosi Otél Katuas hamutuk konfirmadu iha kazu 16, provável na’in rua, grupu ida ne’e maioria halo viajen hamutuk ho Bis ida de’it iha loron 01 fulan-abríl hosi Fronteira Terrestre, Motain Batugade, Munisípiu Bobonaro.

Grupu daruak, hosi Otél Fortuna provável iha kazu ida, grupu ida ne’e mós halo viajen ho Bis ida iha loron 29 fulan-marsu 2020 hosi Fronteira.

Grupu datoluk, hosi Otél Timing, konfirmadu iha kazu ida, kazu ida ne’e hala’o viajen ho Bis Ministériu Turizmu Komérsiu Indústria (MTCI-sigla portugés) hosi Fronteira terrestre Motain mai Dili iha loron 02 fulan abríl.

Grupu ikusliu maka maihosi Otél Novo Horizonte, iha kazu provável ida, ne’ebé tama iha fronteira iha loron 08 fulan-abríl ne’ebé halo kedas teste no ninia rezultadu inderterminadu.

“Sira na’in 21 iha hotu Vera Cruz, iha fatin ketak ba konfirmadu ema na’in 17 no fatin ketak ba sira provável ema na’in haat, ekipa médiku monitoriza hela sira inklui mós akompamentu ispiritual no psikolójiku online liuhosi whatshapp,” tenik Rui Maria de Araújo.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here