Portavós CIGC, Odete Viegas. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 16 abril 2020 (TATOLI)–Portavós Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, sigla Portugés), Odete Viegas hateten, Governu liuhosi CIGC apresia ba komunidade iha fronteira ne’ebé serbisu hamutuk ho pesoál seguransa sira hodi kaer no entrega timoroan sira ne’ebé tama ilegál liuhosi fronteira ba parte kompetente.

“Ha’u mós apresia ba komunidade iha fronteira tanba sira mós serbisu hamutuk ho pesoál seguransa (Polísia Unidade Patrullamentu Fronteira, UPF) sira bainhira sira haree ema no kaer entrega kedas ba parte kompetente hodi asegura,” dehan portavós Sentru Integradu Jestaun Krize, Odete Viegas, liuhosi konferénsia Imprensa iha Sentru Konvensaun Dili (CCD-sigla portugés), kinta ne’e.

Nia hatutan, ema hotu konsiente ona katak moras COVID-19 ne’e preokupasaun boot ida ba komunidade tomak tanba Timor-Leste presiza mak parte seguransa no administradór Munisípiu sira, autoridade lokál sira hotu hodi reforsa iha liña fronteira atu nune’e ema tama ilegál  karik toma medida.

“Durante ne’e ita observa no sai hanesan mós frakeza maibé liuliu ba sira ne’ebé hela iha fronteira atu masimiza serbisu no koopera di’ak liután. Ha’u hanoin katak ita sei minimiza problema ne’e iha terrenu hanesan horisehik no horibainrua ema tama mai no foti ona sira no tau iha kuarentena, entaun ida ne’e hatudu sinál di’ak. Tanba ita hotu-hotu nia objetivu finál mak labele iha transmisaun lokál,” nia dehan.

Tuir nia, Sentru Integradu Jestaun Krize mós halo koordenasaun ho Munisípiu hotu-hotu ba fatin sira hanesan kuarentena no izolamentu tanba Sistema Nasionàl Saùde to’o iha baze ona.

Portavós ne’e informa, maski rekursu limitadu CIGC nafatin serbisu hamutuk ho ekipa vijilansia hodi sensibiliza informasaun kona ba surtu COVID-19 ba komunidade sira.

“Maske rekursu ne’ebé limitadu maibé ita nafatin buka meius ba pontu vokais atu hala’o nafatin serbisu. Serbisu vijilánsia Munisípiu sira hala’o di’ak no sira mós nafatin fó sensibilizasaun informasaun kona-ba surtu COVID-19 ba komunidade sira. Ita espera katak presiza mak ekipa traballlu hamutuk ho mídia atu bele sensibiliza di’ak liután kona-ba COVID-19 nian,” nia hateten.

Sentru Integradu Jestaun Krize nafatin apela ba komunidade liuliu lidér komunitária sira katak se vizitante ruma ka ema foun ruma mosu iha suku no aldeia, halo favor toma medida hodi hato’o ba parte relevante.

Notísia Relevante: Estudante Na’in-Lima Tama Ilegál Entrega Ona ba Médiku COVID-19

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here